Chybové hlásenia ATARI. ATARI error codes.

By Administrator at April 07, 2010 19:40
Filed Under: Atari

Pozrel som sa do starého zápisníčku, našiel zapísané staré chybové hlášky a tak som sa rozhodol, že ich prepíšem do počítača, dúfam že sa to bude ešte niekomu na  niečo hodiť, dosť to vie pomôcť ak človek na niečom "zatvrdne" a nevie sa pohnúť z miesta. A tak sme na tom trošku lepšie ako keď nám Microsoft oznámi chybu xxxxxx00002378 vo Windows a je nám to na jednu vec, možno ani na tú nie... Ak sa na to lepšie pozriete, zistíte že sa to občas prekrýva, ale pre lepšiu zrozumiteľnosť som to nechal aj na jednom a aj na druhom mieste.


_________________________________________________________________________

Takže toto je "originál" z ktorého som to prepisoval do lepšie stráviteľnej podoby.Error kódy ukážka, sken


_________________________________________________________________________

ATARI BASIC ERROR CODES:

    2.- nie je dostatok miesta v pamäti (nie je v pamäti ďalšie miesto pre uloženie premenných alebo je vložených  jedna do druhej príliš veľa vnútorných slučiek FOR-NEXT alebo podprogramov, alebo DIM)

     3.- nesprávna hodnota (číselná hodnota je príliš veľká, alebo malá, alebo na mieste kde by mala byť kladná hodnota, je hodnota záporná)

    4.- príliš veľa premenných (v jednom programe nesmie byť použitých viac ako 128 premenných - táto hranica je za určitých okolností prekročená aj preto, že k celkovému počtu premenných sa započítajú aj skôr použité premenné, ktoré sa ale medzitým prestali používať)

     5.- prekročenie dĺžky alfanumerickej premennej (je oslovená časť alfanumerickej premennej, pre ktorú premenná nebola definovaná)

     6 .- príliš málo hodnôt dát (prišlo k pokusu čítať pomocou výroku READ viac hodnôt než bolo daných výrokom DATA)

     7.- číselná hodnota väčšia ako 32767 (číselná hodnota je v mieste, kde taká hodnota nesmie byť väčšia ako 32767)

    8.- chybný vstup (pri prevádzaní výroku INPUT bolo zistené, že udaný druh premennej a hodnota, ktorá bola tejto  premennej pridelená si navzájom nezodpovedajú. Číselná premenná nesmie napríklad obsahovať žiadne písmená, vetné alebo grafické znaky.)

    9.- chybné dimenzovanie (výrok DIM obsahuje pole alebo alfanumerickú premennú, ktoré už boli dimenzované, alebo pole, ktoré zujíma viac ako 32767 bytov. Alebo prišlo k pokusu prístupu do poľa, ktoré ešte nebolo definované alebo na alfanumerckú premennú, ktorá ešte nebola definovaná.)

  10.- príliš komplexný výraz (výraz obsahuje príliš veľa zátvoriek alebo príliš mnohonásobne zloženú funkciu)

  11.- príliš veľké číslo (prišlo k pokusu deliť 0, alebo sa vyskytlo číslo, ktorého absolútna hodnota je väčšia ako 999999999x10na97)

  12 .- nie je možné nájsť riadok (u výroku GOSUB, GOTO, IF-THEN, ON-GOSUB, ON-GOTO je uvedené číslo riadku, ktorý sa v programe nevyskytuje)

  13.- schádza výrok FOR (narazilo sa na výrok NEXT, ku ktorému chýba odpovedajúci výrok FOR , je možné, že prišlo k skríženiu dvoch slučiek.)

  14.- príliš dlhý riadok (výrok je príliš komplexný, alebo presahuje dĺžku logického riadku)

  15.- riadok s výrokom GOSUB alebo FOR bol vymazaný (pri prevádzaní výroku RETURN alebo NEXT, nebol nájdený riadok, v ktorom sa nachádza zodpovedajúci výrok GOSUB alebo FOR)

  16.- chyba výroku GOSUB (narazilo sa na výrok RETURN, ale pritom dosiaľ nebol prevádzaný žiadny výrok GOSUB)

  17.- výrok nie je prevediteľný (výrok bol chybou v pamäti, výrokom POKE alebo strojovým programom bol zmenený tak, že nemôže byť identifikovaný a prevedený)

  18.- nesprávny znak (došlo k pokusu pomocou funkcie VAL previesť alfanumerickú premennú na číselnú hodnotu, hoci v tejto premenej sú obsiahnuté znaky, ktoré nemôžu byť prevedené)

  19.- príliš dlhý program (došlo k pokusu zaviesť program, ktorý zaberá viac miesta než je v počítači k dispozícii)

  20.- zlé číslo kanálu (došlo k pokusu použiť kanál 0, alebo bolo zadané číslo kanálu väčšie ako 7)

  21 .- zavádzanie pomocou LOAD nie je možné (došlo k zavádzaniu dát  pomocou výroku LOAD, ale pritom išlo o data, alebo bol program uložený pomocou  výroku CSAVE, alebo LIST)

128.- prerušenie klávesou BREAK (počas V/V operácie bola stlačená klávesa BREAK)

129.- kanál je už otvorený (došlo k pokusu otvoriť kanál, ktorý už bol otvorený, pri výskyte tejto chyby môže za určitých okolností prísť k automatickému uzatvoreniu kanálu, ktorý chybu spôsobil)

130.- neznáme zariadenie (došlo k pokusu o prístup na neznáme zariadenie (prístroj))

131.- kanál otvorený len pre výstup (bolo použité výroky GET, alebo INPUT v súvislosti s V/V kanálom, ktorý bol otvorený len pre výstup)

132.- chybný výrok XIO (prei prevádzaní výroku XIO sa vyskytla chyba)

133.- kanál nie je otvorený (došlo k pokusu použiť V/V kanál, ktorý doteraz nebol otvorený)

134.- zlé číslo kanálu (je možné použiť kanály s číslami 1,2,3,4,5,6,7)

135.- kanál otvorený len pre vstup (boli použité výroky PUT, alebo PRINT v súvislosti s V/V kanálom, ktorý je otvorený len pre vstup)

136.- dosiahnutý koniec programového bloku (bol čítaný záznam o konci programového bloku, alebo bol urobený pokus o čítanie sekoru diskety, ktorý náleží do neotvoreného bloku)

137.- príliš dlhý záznam (počítač nemohol úplne prevziať záznam)

138.- prístroj nie je možné osloviť (presvedčte sa, či je prístroj zapojený, či sú všetky prepojenia riadne prevedené a či sú všetky prepínače s polohou "ONLINE" a "LOCAL" prepnuté do "ONLINE")

139.- prístroj nepracuje bez závad (zariadenie pre záznam programu, alebo disketová stanica  neracuje bez závad, alebo nemôže previesť určitý výraz)

140.- chyba na sériovej zbernici (pravdepodobne je chybná kazeta alebo disketa)

141.- kurzor mimo okraj obrazovky (bez komentára)

142.- chyba formátu pri prenose dát po sériovej zbernici

143.- chyba parity pri prenose dát po sériovej zbernici (pri prenose dát po sériovej zbernici sa vyskytla chyba, kazeta, alebo disketa nemohla byť popísan, alebo čítaná, pravdepodobne chybná kazeta alebo disketa)

144.- chyba diskety (disketa je chránená proti zápisu, alebo v directory sa vyskytla chyba)

145.- chyba záznamu na diskete, alebo chyba zobrazovania na obrazovku (bol zistený rozdiel medzi tým, čo malo byť zapísané na disketu a tým, čo bolo skutočne zapísané - alebo bola zistená chyba v súvislosti zo zobrazovaním na obrazovku)

146.- funkcia nie je prevediteľná (bol prevedený pokus previesť neprevediteľnú funkciu, napr. zaviesť data na klávesnicu, alebo čítať data z tlačiarne)

147.- rozsah pamäte nestačí pre zvolený grafický spôsob prevádzky (rôzne grafické módy zaberajú rozdielne kapacitu pamäte)

150.- sériové miesto styku je už obsadené (pre každé určité sériové miesto styku je možné otvoriť len jeden V/V kanál)

151.- miesto styku nebolo otvorené pre súčasný vstup/výstup (predtým než môžu byť data cez sériové miesto styku vysielané alebo prijímané, musí byť toto miesto styku otvorené pre súčasný vstup/výstup pomocou XIO-40)

152.- chyba bufferu pri súčasnom vstupe/výstupe (údaje vyťahujúce sa na buffer neboli konkrétne)

153.-  aktivovaný súčasný vstup/výstup (došlo k pokusu ukladať alebo vydávať data cez sériové miesto styku v dobe, kedy bolo otvorené iné miesto styku pre súčasný vstup/výstup)

154.- nebol aktivovaný súčasný vstup/výstup (bol urobený pokus previesť V/V operáciu vo vzťahu k séiovému miestu styku, pričom by toto miesto styku malo byť už otvorené (čo sa nestalo))

160.- neznáma disketová stanica (keď je oslovená disketová stanica, môžu sa k tomu použiť len názvy: D:,D1:,D2:,D3: alebo D4:, v prípade ak existuje Ramdisk tak D8:)

161.- otvorených príliš veľa stránok

162.- na diskete nezostáva žiadne voľné miesto (všetky sektory sú obsadené)

163.- chyba systému (počas ukladania alebo vydávania dát bola zistená chyba, ktorá nebola odstránená a pôvod tejto chyby nebol zistený)

164.- chyba v stránke, sektore (Pointer, čítač stránok bol pomocou výroku POINT nasadený na sektor, ktorý nenáleží k otvorenej stránke, alebo spojenie medzi jednotlivými sektormi je porušené)

165.- chybný názov stránky (názov stránky začína malým písmenom, alebo obsahuje neprípustné znaky - je tiež možné, že znak pre označenie voľnej karty nebol správne použitý)

166.- výrok POINT chybný (byte udaný výrokom POINT neexistuje)

167.- stránka je chránená proti zápisu (stránky sú chránené proti zápisu - nemôžu byť popísané a ani vymazané, nemôže byť zmenený ani názov týchto stránok)

168.- neznámy výrok XIO (došlo k pokusu previesť výrok XIO, ktorý neexistuje)

169.- v directory už nie je miesto (v directory môže byť 64 názvov stránok v závislosti na tom, koľko je ešte voľného miesta na diskete)

170.- stránka nebola nájdená (na diskete v disketovej stanici nebola nájdená žiadna stránka s udaným názvom)

171.- výrok POINT je neprevediteľný (došlo k pokusu vstúpiť do sektoru, ktorý nenáleží k otvorenej stránke)

__________________________________________________________________________

DOS Error Codes:


    3.- MyDOS: Last byte of file read, next read will return EOF

128.- BREAK occurred during I/O

129.- IOCB already open

130.- Specified device does not exist

131.- Attempted to read a write-only device

132.- Invalid I/O command

133.- File or device is not open

134.- Invalid IOCB number

135.- Attempted to write to a read-only device

136.- End of file

137.- Truncated Record: tried to read a record longer than allowed

138.- Device Timeout: Device did not respond to I/O commands

139.- Device NAK: I/O error or faulty device

140.- Serial bus input framing error

141.- Cursor exceeded range of graphics mode

142.- Serial bus data frame overrun

143.- Serial bus data frame checksum error

144.- Device done error, bad sector, or write-protected disk

145.- Read after write compare error

146.- Function not implemented in handler

147.- Insufficient memory for selected graphics mode

148.- Sparta: Unrecognized disk format

149.- Sparta: Disk not SpartaDOS version 2.x

150.- Sparta: Directory not found

151.- Sparta: File exists, may not replace or delete

152.- Sparta: Not a binary file

154.- SDX: Loader symbol not defined/driver not loaded

156.- SDX: Bad parameter

158.- SDX: Out of memory

160.- Invalid unit/drive number

161.- Too many files are open

162.- Disk full

163.- Atari DOS: Unrecoverable system data I/O error

163.- MyDOS: Write protected or system error, disk not readable

163.- Sparta: Illegal wild card in filename

164.- File number mismatch

164.- Sparta: File is erase-protected

165.- Invalid filename

166.- Invalid POINT request

167.- File locked/protected

167.- Sparta: Cannot delete directory

168.- Invalid or privileged device command

169.- Directory full

169.- Sparta: Disk is write-locked

170.- File not found

171.- POINT invalid or IOCB not open

172.- SmartDOS: Illegal append

172.- MyDOS: File/directory name exists in parent directory

173.- Bad disk or drive, cannot format

174.- MyDOS: Directory not in parent directory

175.- MyDOS: Directory not empty, cannot delete

180.- MyDOS: Not a binary file

181.- MyDOS: Invalid Address range for loading binary file

________________________________________________________________________

Atari Assembler Cartridge Error Codes:


    1.- Insufficient memory for assembly

    2.- The number xx cannot be found for the "DEL xx,yy" command

    3.- Error in specifying an address in mini-assembler

    4.- File cannot be loaded

    5.- Undefined reference label

    6.- Syntax error in a statement

    7.- Label defined more than once

    8.- Buffer overflow

    9.- No label given before "=".

  10.- Byte expression is greater than 255

  11.- Null string used where invalid

  12.- Address or address type specified is incorrect

  13.- Phase error: inconsistent result found from pass 1 to pass 2

  14.- Undefined forward reference

  15.- Line too large

  16.- Source statement not recognized by assembler

  17.- Line number too large

  18.- LOMEM command attempted after other commands/instructions

  19.- No starting address given

________________________________________________________________________

MAC/65 Error codes:


    1.- Memory Full

    2.- Invalid delete

    3.- Branch too far

    4.- Expression for immediate or indirect addressing is greater than 255

    5.- Undefined label encountered

    6.-  Expression too complex for assembler

    7.- Duplicate label name

    8.-  Editor syntax buffer overflow -- line too long

    9.- Extra .ELSE or .ENDIF

  10.- Byte expression exceeded 255

  11.- Conditionals nested too far (14 levels max)

  12.- Nested macro definition or missing .ENDM

  13.- Phase error: pass 2 and pass 1 addresses don't match

  14.- Program counter was forward referenced

  15.- Editor syntax overflow -- line too complex for editor

  16.- Duplicate macro name

  17.- Line number greater than 65535

  18.- Missing .ENDM -- EOF encountered before .ENDM

  19.- No origin address given

  20.- NUM/REN generated line number greater than 65535

  21.- Included file contained an .INCLUDE directive

  22.- List output buffer exceeded 255 characters

  23.- File was not created with SAVE command

  24.- Load file cannot fit in memory

  25.- File is not in a valid binary format

  27.- Invalid .SET

  30.- Undefined macro

  31.- Macros nested too far (14 levels max)

  32.- Macro referenced nonexistent parameter

________________________________________________________________________

BASIC XL/XE Error Codes:


       Basic XL/XE:

    1.- BREAK key pressed

  10.- Expression too complex

  22.- USING string too big

  23.- USING value too big

  24.- USING type mismatch

  25.- RGET DIM mismatch

  26.- RGET type mismatch

  28.- Invalid structure

  29.- P/M # out of range

  30.- P/M Graphics not active

  32.- End of ENTER

  34.- Can't NUM/RENUM: parameter is 0

  35.- Can't NUM/RENUM: exceeded maximum line # (32767)

  40.- String type mismatch

          Basic XE:

  65.- EXTENDed memory not available

100.- Command requires disk extensions

____________________________________________________________

Dnes som (11.04.2010) doplnil popis o Atari Reference Guide, zase je tam popis aj iných vecí:

ATARI Reference Guide

(zipped pdf)

_________________________________________________________________________________

02.04.2017

Ďalšie podrobné popisy chybových hlášok:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-Error-Codes.aspx

______________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

10/6/2018 3:52:44 PM #

trackback

Directory  Atari.

Directory  Atari.

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: