SBC6502 - 58 - basic programs - Fourier analyze.

By Administrator at September 26, 2022 12:15
Filed Under: SBC6502

 

Zmysluplné programy pre Basic hlavne na UK101 a Ohio Scientific (vedecký ...) sa dosť ťažko zháňajú a hľadajú.

Pozrime si tento výpočet na SBC6502 (UK101).

 

Včera som bol upozornený na chybu v programe a tak nasledovala oprava (vďaka dex !). Čo je zaujímavé, mám tento program z 2 zdrojov, jeden v časopise a druhý na webe (a tvrdí sa tam že je to otestované) - ale v obidvoch sa nachádza uvedená chyba ... niet nad kvalitné podklady.

 

Poďme si pozrieť vypichnutú "problémovú"  časť programu, je označená podčiarknutím:

.
.

150 INPUT "IS FUNCTION ODD, EVEN OR NEITHER";Q$
200 PRINT "HARMONIC","NO. OF LOOPS","RESULT"
212 IF Q$="ODD" THEN 340
213 IF Q$="EVEN" THEN 450
216 IF Q$="ODD" THEN 340
220 N=0:A1=-L:B1=L:G=1

.
.

 
Opravená časť programu (zvýraznené), riadok č.220 v programe nebol vôbec použitý. Zmena je v riadku 216 a jeden riadok (217) pribudol, rieši chybu zlého zadania voľby. Ak ešte niekto nájde nejakú chybu - dajte vedieť.
.
.
150 INPUT "IS FUNCTION ODD, EVEN OR NEITHER";Q$
200 PRINT "HARMONIC","NO. OF LOOPS","RESULT"
212 IF Q$="ODD" THEN 340
213 IF Q$="EVEN" THEN 450
216 IF Q$="NEITHER" THEN 220
217 GOTO 150

220 N=0:A1=-L:B1=L:G=1
.
.

 

Kompletný list programu s uvedenou úpravou:


1 REM 48char. x 16 lines
5 POKE(11),237:POKE(12),254:PI=3.1415927
10 PRINT:PRINT:PRINT "FOURIER SERIES!!!"
20 PRINT "-----------------":PRINT
30 DIM A(99),B(99)
40 LL=54220
50 GOTO 9000
60 REM SAMPLE EQUATION OF A SQUARE WAVE WHEN
61 REM DEFINED AS EVEN
70 INPUT "NO. OF HARMONICS";M:M=INT(ABS(M))
80 N=0:G=0
100 DEF FNA(X)=X*X+1
110 REM PUT YOUR FUNCTION ON LINE 100 AS A
120 REM FUNCTION OF X, AS ABOVE
130 INPUT "PERIOD";L:L=ABS(L/2)
150 INPUT "IS FUNCTION ODD, EVEN OR NEITHER";Q$
200 PRINT "HARMONIC","NO. OF LOOPS","RESULT"
212 IF Q$="ODD" THEN 340
213 IF Q$="EVEN" THEN 450
216 IF Q$="NEITHER" THEN 220
217 GOTO 150
220 N=0:A1=-L:B1=L:G=1
260 GOSUB 2000:A(N)=I9/L:N=N+1:IF N<=M THEN 260
280 N=0:G=0
290 GOSUB 2000:B(N)=I9/L:N=N+1:IF N<=M THEN 290
330 GOTO 540
340 N=1:A1=0:B1=L:G=0
380 GOSUB 2000:B(N)=I9*2/L:N=N+1:IF N<=M THEN 380
440 GOTO 540
450 N=0:A1=0:B1=L:G=1
490 GOSUB 2000:A(N)=I9*2/L:N=N+1:IF N<=M THEN 490
540 PRINT:INPUT "TABLE PRINTOUT";Q$
545 IF LEFT$(Q$,1)="Y" THEN 1000
550 PRINT"F(X)=";A(0)/2;"+[";
560 FOR N=1 TO M:IF A(N)=0 THEN 610
580 IF B(N)=0 THEN 630
590 PRINT A(N);"COS(";N/L;"*PI*X)+";B(N);"SIN(";N/L;"*PI*X)+";
600 GOTO 640
610 PRINT B(N);"SIN(";N/L;"*PI*X)+";
620 GOTO 640
630 PRINT A(N);"COS(";N/L;"*PI*X)+";
640 NEXT N:PRINT "]":END
670 INPUT "GRAPH";Q$:IF Q$="NO"THEN END
690 INPUT "LINES PER CYCLE";L1
700 C=100
710 INPUT "AMPLITUDE";A1:A1=24/A1
720 FOR X=0 TO 2*L*C STEP 2*L/L1
730 P=0:FOR N=1 TO M
740 P=P+A(N)*COS(N*PI*X/L)+B(N)*SIN(N*PI*X/L)
750 NEXT N
760 P=P+A(0)/2
770 PRINT:POKE(LL+24),73
780 R=(P*A1)+24:IF R<0 OR R>48 THEN 880
785 LN=INT(((R-INT(R))*8)+4.5)
787 IF LN>7 THEN LN=LN-8:R=R+1
790 POKE(LL+R),LN+136
880 NEXT X
890 END
1000 PRINT:PRINT "F(X)="F$"=";A(0)/2;"+"
1020 PRINT "HARMONIC","COS/SIN COEFF."
1030 FOR N=1 TO M
1035 IF A(N)=0 THEN 1044
1040 PRINT N,A(N),"*COS(";N/L;"*PI*X)"
1044 IF B(N)=0 THEN 1046
1045 PRINT N,B(N),"*SIN(";N/L;"*PI*X)"
1046 IF N/6=INT(N/6)THEN X=USR(X)
1050 NEXT N
1060 GOTO 670
2000 REM NUMERICAL INTEGRATION OF FNX
2010 REM SEVEN POINT SIMPSONS RULE
2050 DEF FNX(X)=FNA(X)*(COS(N*PI*X/L)*G+SIN(N*PI*X/L)*(1-G))
2060 X1=(B1-A1)/6:I1=FNX(A1)+FNX(B1)
2070 I2=FNX(A1+X1):I3=FNX(A1+2*X1)
2080 I4=FNX(A1+3*X1):I5=FNX(A1+4*X1)
2090 I6=FNX(A1+5*X1):I7=0
2095 I=X1*(41*I1+216*I2+27*I3+272*I4+27*I5+216*I6)/140
2100 H9=I2+I5:I5=I3+I6:I3=H9:I7=I7+I4
2110 I2=0:I4=0:I6=0:X1=X1/2
2140 X=A1+X1
2150 I2=I2+FNX(X):I4=I4+FNX(X+2*X1)
2155 I6=I6+FNX(X+4*X1):X=X+6*X1:IF X<B1 THEN 2150
2180 I9=X1*(41*I1+216*I2+27*I3+272*I4+27*I5+216*I6+82*I7)/140
2181 IF (B1-A1)/X1<=96 THEN 2200
2182 IF (B1-A1)/X1>760 THEN 2220
2184 IF ABS(I9)<.00001 THEN 2220
2185 IF I=I9 THEN 2220
2190 IF ABS((I-I9)/I)<=.000001 THEN 2220
2200 I=I9:GOTO 2100
2220 REM RESULT IN I9
2225 PRINT N,(B1-A1)/X1,I9*2/L
2230 RETURN
9000 PRINT "THIS PROGRAM DOES A FOURIER ANALYSIS OF"
9010 PRINT "ANY FUNCTION."
9020 PRINT "TO GIVE THE EQUIVALENT FUNCTION AS A SUM"
9030 PRINT "OF A FUNDIMENTAL SINE WAVE AND ITS HARMONICS"
9040 PRINT "DEFINE THE FUNCTION ON LINE 100"
9045 PRINT "AS FNA. THEN INPUT THE NO. OF HARMONICS"
9050 PRINT "AND THE PERIOD, AND THE DEFINITION OF"
9060 PRINT "THE FUNCTION AS ODD, EVEN OR NEITHER"
9070 PRINT "THE RESULTS CAN BE PRINTED IN TABLE OR"
9080 PRINT "EQUATION FORM AND A GRAPH OF THE HAMONICS"
9090 PRINT "CAN BE PLOTTED IF NEEDED":GOTO 60

 

Download modifikovaného programu:

Fourier analyze_modify.txt (3,53 kb)

(Pri x-tale= 4.9152MHz výpočty prebiehajú celkom rýchlo ...)

 

Download pôvodného programu zo spomenutou chybou (rovnaké riadky 212 a 216):

Fourier analyze.txt (3,51 kb)

______________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 57 - basic programs - Astable 555 timer calculator.

By Administrator at September 14, 2022 10:50
Filed Under: SBC6502

 

Astable 555 timer calculator.


Ďalší z pomocných programčekov pre astabilný generátor s čipom 555. Použiť obvod 555 ako generátor pulzov je dodnes vec veľmi obľúbená a často používaná. Program som upravil pre SBC6502 (program samozrejme bez najmenších problémov funguje aj na UK101) a pridal som aj grafické znázornenie vlastného zapojenia. Boli prevedené niektoré zmeny v programe /napríklad nemám k dispozícii prikaz IF THEN ELSE/, ale to sa dalo vyriešiť. Takže som to celé  upravil a prekopal k obrazu svojmu. V zapojení (oproti pôvodnému) pribudli ďalšie 2 kondenzátory C2 a C3, ich pripojenie síce nie je nevyhnutné, ale výrazne zlepšujú činnosť vlastného zapojenia, je to potom na výstupe stabilnejšie.

 

Program poskytuje dve možnosti výpočtu, samostatné zobrazenie zapojenia a ukončenie programu:

1.- zadáme hodnoty súčiastok R1, R2, C1 a program vypočíta frekvenciu a plnenie duty cycle

     /dokáže zobraziť zapojenie s už vyrátanými hodnotami súčiastok/

2.- zadáme frekvenciu, duty cycle a hodnotu R2 a program spočíta potrebné hodnoty súčiastok

     /dokáže zobraziť zapojenie s už vyrátanými hodnotami súčiastok/

3.- zobrazenie vlastnej schémy /tu nie sú k dispozícii hodnoty súčiastok/

4.- ukončenie programu


Listing programu:

100 REM --- 80column´s Hyperterminal ---
110 GOSUB 690:POKE 15,80:CLEAR:GOSUB 650
120 PRINT " *          Astable 555 TIMER CALCULATION PROGRAM        *"
130 PRINT " *     original idea by James E. Tarchinski PE/1989/03        *"
140 PRINT " * modify program (+ circuit) by SBC6502 - Igi 14/09/2022 *"
150 GOSUB 650:PRINT
160 REM --- MENU ---
170 PRINT:PRINT " Would you like to:":G=0:C2=0:C3=0
180 PRINT " (1) - Calculate circuit data from component values"
190 PRINT " (2) - Calculate component values from circuit data"
200 PRINT " (3) - View to circuit
210 PRINT " (4) - Exit the program":PRINT
220 INPUT " Your choice:";Q
230 IF Q=1 THEN PRINT:GOTO 280
240 IF Q=2 THEN 440
250 IF Q=3 THEN GOSUB 690:GOSUB 700:GOTO 160
260 IF Q=4 THEN END
270 GOTO 160
280 PRINT SPC(8)"*************** CALCULATE CIRCUIT DATA ***************"
290 GOSUB 670:G=1:C2=10:C3=100
300 PRINT " (NOTE: R1 should be greater than 1000 ohms)"
310 P$=" R1 (ohms): ":GOSUB 610:R1=V
320 IF R1<1000 THEN GOTO 300
330 P$=" R2 (ohms): ":GOSUB 610: R2=V
340 P$=" C1 (uF)  : ":GOSUB 610: C1=V/1000000:PRINT
350 IF R1*R2*C1=0 THEN PRINT "ERROR: Illegal value(s).":GOTO 160
360 TH=.693*C1*(R1+R2): PRINT"High time  = ";TH;"seconds"
370 TL=.693*C1*R2: PRINT "Low time   = ";TL;"seconds"
380 DC=100*(TH/(TH+TL)):PRINT "Duty cycle = ";DC;"%"
390 PERIOD=TH+TL:PRINT"Period     = ";PERIOD;"seconds"
400 F=1/PERIOD: PRINT "Frequency  = ";F;"Hz"
410 GOSUB 910
420 IF Q$="N" THEN 160
430 IF Q$="Y" THEN GOSUB 700:GOTO 160
440 REM --- CALCULATE COMPONENT VALUES ---
450 GOSUB 670:G=2:C2=10:C3=100
460 P$=" Frequency (Hz): ":GOSUB 610:F=V
470 IF F<>0 THEN 510
480 P$=" Period (seconds): ":GOSUB 610:T=V
490 IF F=0 AND T=0 THEN PRINT " ? ? ?":GOTO 160
500 IF F=0 THEN F=1/T
510 P$=" Duty cycle (in %, must be >50% and not be =>100%): "
520 GOSUB 610: DC=V/100
530 IF DC<=.5 OR DC=>1 THEN PRINT " Error duty cycle range !":GOTO 510
540 P$=" Value of R2 (ohms): ":GOSUB 610: R2=V
550 IF R2<1000 THEN PRINT "Note: R2 should be greater than 1000 ohms)"
560 R1=R2*(2*DC-1)/1-DC: PRINT " R1 = ";R1;"ohms"
570 C1=1440000/(F*(R1+2*R2)):PRINT " C1 = ";C1;"uF"
580 GOSUB 910:REM --- QUESTION ---
590 IF Q$="N" THEN 160
600 IF Q$="Y" THEN GOSUB 700:GOTO 160
610 REM --- INPUT SUBROUTINE ---
620 PRINT P$;:INPUT IN$
630 V=ABS(VAL(IN$))
640 RETURN
650 PRINT " **********************************************************"
660 RETURN
670 PRINT:PRINT " Enter the following components:":RETURN
680 REM --- CLS ---
690 PRINT CHR$(12):RETURN
700 REM --- CIRCUIT ---
710 GOSUB 690:IF G=2 THEN 730
720 C1=C1*1000000
730 W$=" NE555/5-15V   ^ +Vcc":PRINT W$;SPC(14)"ASTABLE 555 TIMER"
740 W$=" 7555 /3-18V   |":PRINT W$;SPC(23)"R1=";R1;"ohms"
750 W$="   +--------+--+-------+":PRINT W$;SPC(15)"R2=";R2;"ohms"
760 W$="   |        |  |       |":PRINT W$;SPC(15)"F =";F;"Hertz"
770 W$="  R1      -------      |":PRINT W$;SPC(15)"C1=";C1;"uF"
780 W$="   +-----|7 8  4 |     |":PRINT W$;SPC(15)"C2=";C2;"nF"
790 W$="   |  +--|6      |     | Output":PRINT W$;SPC(8)"C3=";C3;"nF"
800 W$="  R2  |  |  555 3|-------------> ":PRINT W$
810 W$="   +--+--|       |     |":PRINT W$
820 W$="  +|     |2  1  5|--+  |":PRINT W$
830 W$="  C1      -------   |  |":PRINT W$
840 W$="  -|         |     C2 C3":PRINT W$
850 W$="   +---------+------+--+":PRINT W$;
860 IF G=0 THEN ?SPC(9)" No active input data ..."
870 IF G=1 OR G=2 THEN ?""
880 W$="             |":PRINT W$
890 W$="        Gnd ===":PRINT W$:RETURN
900 ---QUESTION ---
910 PRINT:PRINT " Circuit - (Y)es or (N)o:";:INPUT Q$:RETURN

 

Download programu:

Timer555_astable_n.txt (3,50 kb)

 

Nasledujú praktické ukážky z programu:

 

Úvodné menu - 4 možnosti.


Voľba č.3 - vlastné zapojenie obvodu 555, bez vstupných dát.


Voľba č.1, R1=10000Ω, R2=10000Ω, C1=10uF,

potom nasleduje voľba zobrazenia zapojenia (Y).


Zapojenie, voľba č.1 s už zobrazenými parametrami súčiastok.


Voľba č.2, F=50Hz, Duty cycle=55%, R2=12000Ω, ostatné hodnoty /R1, C1/vyráta program,

potom nasleduje voľba zobrazenia zapojenia (Y).

 

Zapojenie, voľba č.2 s už zobrazenými parametrami súčiastok.


Pre voľbu č.2 je tu ešte jedna vychytávka, pri zadaní Frequency=0 treba zadať číselne požadovanú periódu, potom výpočet zbieha pomocou tohoto údaja. Treba zadať aj Duty cycle a hodnotu odporu R2. Pretože pri nízkych frekvenciách (dlhej perióde) treba použiť elektrolytické kondenzátory tak v schéme je tiež naznačená jeho polarita (C1), platí pre všetky výpočty.

Ak zadáte periódu=0 tak sa sa vrátite do menu.

 

Prajem príjemnú zábavu !

(Nech je čím prevetrať 8-bit ...)

______________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Procesory a ich spotreba.

By Administrator at September 12, 2022 11:11
Filed Under: Non-Atari

má plno rečí o zelených technológiách a znižovaní spotreby el.energie, tak sa teda krátko obzriem na oblasť počítačovú.

Pred mnohými rokmi som mal tú "česť" mať v práci v miestnosti 5 x 5m jeden počítač s procesorom P4 Prescott (takt 3GHz). Celková spotreba hodne vysoká (tipujem 300W), po 8 hodinách bolo v miestnosti skutočne nepríjemne teplo - výstupný vzduch zo zdroja mal teplotu fénu - a to mašina bežala denne len tých 8 hodín, pri nepretržitej prevádzke by sme tam mohli ako vedľajší produkt trebárs sušiť ovocie, radšej sme (teda keď sa dalo) ostatné 3 počítače vypínali pretože toto naozaj bola silná káva. A radi sme robili mimo kancelárie ... netburst proste bola slepá cesta, nakoniec to uznal aj samotný Intel a tak sme si na chvíľu vydýchli. Aj ja, keď sme počítač po roku konečne dali preč. Viem, asi to málokto zažil na vlastnej koži (ja áno), je to už dávno, ale hovorím - od tohoto ruky preč !

Teraz máme (Intel) zase procesory s podobným príkonom a k tomu budú videokarty s príkonom - ešte dvojnásobným, ak nie viac. Tak na toto bude naozaj už treba klimatizácia, jedna vec vyvoláva priamu závislosť na veci druhej, inak sa to neuchladí - teda ak nechcete sedieť v miestnosti s nohami ponorenými v lavóre zo studenou vodou, inak biedne zahyniete.

Teraz si dovolím odskočíť na malé 8-bit Atari, na atariaage urobili pre disketovú jednotku Atari 1050 zobrazovač (2x sedemsegmentový displej) pre zobrazenie čísla stopy. Všetko O.K. - až na to že k tomu použili výkonný 32-bitový procesor na mini doske - a beží to celé na 600MHz ..., pritom samotný procesor disketovej jednotky beží na 1 MHz, teda na hodnote 600x menšej. Dôvod ? Načo optimalizovať keď to takáto doska hravo zmákne ...

Tak isto chápem ak si niekto postaví simulátor disketovky, ale už aj tu idú procesory niekde na hodnote 16MHz, to ešte ako tak chápem, ale používať na to Malinu s taktom 800MHz (a vyššie) mi pripadá už naozaj hodne uletené (a netýka sa to Atari, sú aj iné značky starších počítačov).

Niečo je v takto nastavených systémoch zle a to v prvom, druhom a aj treťom príklade - buď na riešenie "nejsou lidi", alebo je všade príliš ľudí typu nášho minístra financií ... a potom sa ide sa cestou ľahšieho odporu (alebo nekompetentných rozhodnutí).

Mne skôr vychádza že používaním starších mašín v niektorých prípadoch v dnešnej dobe skôr vo výsledku elektrinu šetríme, nemáte ten dojem ? (Nemyslím tým samozrejme dnes používať Prescott ...)

A postoj k neúmernému nárastu spotreby el.energie ? Je pštrosí, mám známeho ktorý tomu hovorí: "Škoda mlčať ..."

Alebo príde zákaz zapínať tieto žravé počítače v rámi v párne, alebo nepárne dni ?

(Ešteže máme stále k dispozícii 8-bity ...)Foot in mouth

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

09_2022 Blog, Notes.

By Administrator at September 04, 2022 11:13
Filed Under: Blog

04.09.2022

Tak si počkáme čo do zajtra "vymyslí" strana "múdrosráčov" (OĽaNO). A že to zase bude hovadina je viac ako isté - proste na viac nemá nikto z nich. Strana amatérov a katolibancov.

__________

Ľavicoví "intelektuáli" v Nemecku zbroja proti K-Mayovi a neprijateľný je pre nich Winnetou. Ohromné, akurát na celom mi vadí to že s tým čo sa deje na Ukrajine pritom zjavne nemajú najmenší problém. Pos...ný svet.

__________

Urobil som dnes drobotinu - program pre výpočet nezaťaženého odporového deliča pre 3 odpory v sérii, občas treba mať k dispozícii aj takéto veci, hlavne ak potrebujeme nastaviť nejaké komparátory ktoré používajú nielen hornú ale aj spodnú hranicu nastavenia, ak pripojíme na takýto delič oepračný zosilňovač tak podmienky nezaťaženého výstupu takéhoto deliča sú splnené. Program som vložil do pôvodného článku deliča s 2 odpormi, je umiestnený na konci článku. Veľa zábavy !

SBC6502 - 22 - software-Basic-programs. Odporový delič - Resistance divider.

_____________________________________________________

05.09.2022

Manipulátorom a vydieračom sa jednoducho neustupuje, napísal na sociálnej sieti predseda výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský z OĽaNO na adresu strany SaS. Súhlas, až na tú malú drobnosť že vydieračom je IM spolu s OĽaNO ...

___________________________________________________________

08.09.2022

V poslednej dobe krátko za sebou dve milé stretnutia, jedno s človekom ktorému som v marci 1993 predal môj komplet Atari /vydržal u neho len rok/, ale napriek tomu si to vtedy užil. Druhé stretnutie bola skutočná náhoda, objednal som si niečo na bazoši a aha! vykľul sa tu bývalý kolega z inej firmy, kedysi sme úzko spolupracovali.

___________________________________________________________

12.09.2022

Maličký pokec na danú tému, niečo je zle nastavené:

Procesory a ich spotreba.

_____________________________________________________

14.09.2022

Oddychový basic program pre SBC6502 /dtto UK101/, výpočet - astabilný 555 timer:

SBC6502 - 57 - basic programs - Astable 555 timer calculator.

_____________________________________________________

20.09.2022

Dnes "trhám" nový rekord, prišlo (odchytených) 640 spamových mailov za jeden deň ..., všetky smerovali na text z 12.09.2022.

____________________________________________________________

26.09.2022

Fourierova analýza - na SBC6502:

SBC6502 - 58 - basic programs - Fourier analyze.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Umelá záťaž ZK-FX25. /max.4.2A a max.25V/

By Administrator at August 11, 2022 11:00
Filed Under: Non-Atari

Dosť často som uvažoval že by už skutočne bolo načase si postaviť jednoduchú, malú umelú záťaž na testovanie malých jednosmerných zdrojov, ideálne pre mňa by malo povolené vstupné napätie v rozmedzí minimálne 5 ÷ 12V a s povoleným prúdom v rozmedzí niekde od 0.5 ÷ 3A /tie 3A sú pre 5V, na 12V mi postačia 2A/. A keď návrh v hlave bol konečne hotový a už som bol iba kúsok od nákupu potrebných súčiastok objavil som toto:

Umelá záťaž ZK-FX25

Spodná strana ZK-FX25

 

Parametre splňovali všetky moje požadované vlastnosti a za tú cenu sa to stavať skutočne neoplatí:

 

Max zaťažiteľnosť je 25W pri maxime na vstupe v rozmedzí do 25V/DC/4A. Takže pre vhodnú pracovnú obálku postačuje vzorec P=U.I, čiže napríklad 5V a 4A alebo 12V a 2A je v pohode, je to menej ako maximálnych 25W.
Pomocou trimru sa nastavuje požadovaný odoberaný výkon.
Rozsah povoleného vstupného napätia: 3.7V ÷ 25V/DC
Regulácia prúdu záťaže je v rozsahu: 0.15A ÷ 4A
Maximálny stratový výkon: 25W

 

Existuje aj výkonnejšia verzia s označením ZK-FX35 ktorá má má povolený stratový výkon 35W (jeho max.prúd je 5A), ale mne na moje testy postačuje táto "menšia" verzia. Pri štarte sa na displeji objaví údaj o tom ktorú verziu máte k dispozícii.

 

Úvodná hláška na displeji je podľa konkrétneho modelu.

 

Rozmery umelej záťaže skutočne nie sú veľké.

(I keď údaje o rozmeroch na obrázku sa s tabuľkou "mierne" rozchádzajú.)

Dĺžka je 101+13=114mm

Šírka sedí, výška je rozdiel 3mm, žeby boli zarátané aj plastové nožičky ?

 

Zariadenie má priamo z výroby dodané (a namontované) 4 plastové nožičky, t.j. bez problémov sa dá postaviť priamo na stôl. Je tu možnosť zariadenie napájať 5V tak že sa prívody priamo napájkujú - plôšky na pájkovanie sú vidieť pri micro USB konektore.


Ovládacie prvky.

 

Ešte je dobré uviesť že k zariadeniu existuje manuál (bez neho ste ochudobnení o veľké množstvo zabudovaných funkcií), pretože toho vie omnoho viac ako by to bola len nejaká jednoduchá umelá záťaž, je tu aplikované množstvo ochranných prvkov takže je to svojím spôsobom blbyvzdorné.

ZK-FX25_35.pdf (1,40 mb)

 

Poďme na praktické merania:

Napájanie je samostatných 5V, vyhovie malý zdroj ktorá má výstup cez USB káblik (zdroj napájania a USB káblik sa k zariadeniu nedodáva). Presnosť merania napätia a prúdu je lepšia ako 1%, teda na základné merania vyhovujúce. Zariadenie informuje ak je na vstupe nedostatočné napätie alebo sa nepodarilo dosiahnúť hranicu nastaveného prúdu (napríklad ak testovaný zdroj nedokáže dodať nastavenú hodnotu prúdu). Ako vidieť je možné priamo testovať cez "veľký" USB konektor aký prúd sú schopné dodať USB výstupy napríklad Vášho notebooku - čo môže byť skutočne zaujímavé. Dtto sa dajú testovať nabíjačky pre mobily. Záťaž sa pripojí až po nastavení jej parametrov tlačítkom ON/SET. V prípade ak niečo v nastavení nesedí, alebo je na vstupe podpätie, prípadne prepätie, alebo sa nedosiahne nastavený prúd tak je to signalizované akustickým tónom, tak isto aj odopnutie záťaže počas testovania.

 

Toto je zvyčajná maximálna hodnota odoberaného prúdu pre počítače Atari ktoré

nemajú zabudované iné rozšírenie ako 320KB RAM. Typ zariadenia je vyznačený

priamo na samolepke ktorá je v stredovej časti ventilátoru.


Po chvíli - ak je aktívna záťaž - tak sa spustí tiež aktívne chladenie.

 

No, mne toto zariadenie ušetrilo spústu času a rozhodne ho považujem za dobrú kúpu a za mimoriadne vhodný doplnok na testovanie napájacích zdrojov. Iste, ak niekto potrebuje existujú záťaže aj na omnoho vyššie hodnoty - ale tam sú zase ceny zariadenia posunuté rádovo vyššie, takže čo potrebujete a či to aj využijete je zase a zase len na Vás.

 

Čo by som riešil inak:

Ventilátor aj s chladičom by som umiestnil na opačnú stranu, takto je vlastný displej "utopený" popri chladiči ktorého stavebnú výšku ešte zvyšuje nainštalovaný ventilátor, proste by bol lepší prístup k displeju a mikrospínačom - ale čo by som všetko nechcel za tých pár šupov ...

Zase na druhú stranu dodám - ak by bolo po mojom tak potom by bol problém merať USB výstupy na notebookoch, takže takto ...

__________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

30 rokov programu AGICALC ver.1.04.

By Administrator at August 04, 2022 07:16
Filed Under: Atari

 

Je to už 30 rokov čo som napísal tento program. V dnešnej dobe ak ho chce niekto vyskúšať tak odporúčam použiť emulátor disketovej jednotky AspeQT, pretože ten emuluje použitie tlačiarne.

Program je určený pre skladové hospodárstvo, umožňuje evidenciu 1250 položiek, pričom na každej môže byť 9999 kusov. Program kompletne celú komunikáciu vypisuje priebežne na tlačiareň /aj vkladanie údajov/, preto bez pripojenej /alebo emulovanej/ tlačiarne hlási chybovú hlášku. 


 

 

Čo dodať ?

Spracovanie vlastných dát pre výpis na tlačiareň prebieha priamo na obrazovke, tu prichádza aj k načítaniu a zarovnaniu do stĺpcov, preto pri tlači na obrazovke rýchlo zbiehajú jednotlivé údaje. Takého spracovanie údajov je môj pôvodný nápad, síce možno bizarný, ale funguje naprosto dokonale.

Viem o jednej firme ktorá v rokoch 1992 až 1996 používala tento mierne upravený program na svoje skladové hospodárstvo a inventúru skladových zásob. /Kdeže to už dávno je .../


Program bol napísaný v Turbo Basicu a potom som ho zkompiloval, pri prihlásení vyžaduje heslo: ROGER

Ak sa pomýlite pri zadávani hesla 2x za sebou, program automaticky zlikvidoval svoju funkčnosť, teda na diskete to takto funguje (taká bola požiadavka človeka, ktorému som to vyvíjal).

Program skladového hospodártsva dokáže pracovať na nerozšírenom počítači, t.j. stačí mu pôvodná veľkosť 64kB RAM, max. počet uložených položiek = 1250, názov položky má max. dĺžku 8 znakov.

Vzhľadom k tomu že je to už 30 rokov tak je to voľne dostupné, pritom sa niekto k tomu dostal a predával to vraj s mojim povolením, dokonca si vyrobil falošné potvrdenie že som mu k tomu dal súhlas ... bol to človek z Bratislavy, zjavne chcel zarobiť, ako sa dostal heslu neviem, možno ho mal od nového majiteľa programu, dnes je to samozrejme jedno.

Program ukladá iba zaplnené polia údajov, tj. rapídne šetrí miesto, prvá verzia ukladala celé polia bez ohľadu na ich obsah. Na diskete je program ktorý obsah dát z tejto prvej verzie konvertoval tak že sú už uložené iba zaplnené polia údajov.

Pôvodne som ešte chcel program prerobiť na Atari 130XE a teda som rátal s minimálne 5000 položkami a dĺžkou názvu 12 znakov, ale nakoniec z realizácie vzišlo - začal som robiť s PC a počítačovými sieťami ... a Atari išlo do zabudnutia.


Len ako zaujímavosť uvediem že som prednedávnom doma k tomuto programu našiel zdrojáky. Sú na pôvodnej diskete a stále sa dajú prečítať.

agicalc.atr (130,02 kb)

___________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

HAPPY 1050 - revision 7.0 manual.

By Administrator at July 22, 2022 07:43
Filed Under: Atari

Na obrázku je novšia verzia 7.10

 

I keď nepatrím medzi tých čo by preferovali HAPPY 1050 tak si myslím že slušný manuál k systému verzie 7.0 sa určite hodí.

 

HAPPY 1050 rev7_0.pdf (3,70 mb)

___________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Zdroj s 2 výstupnými napätiami trošku inak.

By Administrator at July 18, 2022 13:49
Filed Under: Non-Atari

Dnes si by som rád poukázal na mierne odlišné zapojenie zdroja ktorý má k dispozícii vyvedený stred napájania sekundáru. U nás štandardne používame mierne odlišné zapojenie, ale ako vidieť dá sa to aj inak. /Niečo podobného som už popisoval v zdroji pre disketovú jednotku počítača Amstrad CPC./

 

 

Výhodou zapojenia je to že tu nie sú žiadne záludnosti, pri prepnutí na stred vinutia vlastné usmernenie prebieha iba cez dvojicu diód a teda tu potom vzniká menší úbytok napätia /o jednu diódu/ ako pri zapojení ktoré používa plný Graetzov mostík, pričom nám na prepínanie stále stačí jednoduchý prepínač s 2 polohami. Pri niektorých transformátoroch z nižším výstupným napätím použitie práve tohoto zapojenia môže byť tým potrebným ternom.

Už len dúfam že to niekoho inšpiruje k stavbe zdroja (s takto mierne odlišne zapojenou zdrojovou časťou) - trebárs jednoduchého zdroja napájania.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

07-08_2022 Blog, Notes.

By Administrator at July 01, 2022 07:19
Filed Under: Blog

01.07.2022

A zase prechádzam na "letný, dovolenkový" režim. Teplo je viac ako výdatné, uvidíme koľko toho ešte musíme vydržať, teda mimo iného - aj nepodareného ministra financií /a to sa veľmi miernim/. Jeho taktika spálenej zeme je niečo čo sa len tak hneď nevidí.

___________________________________________________________

13.07.2022

Po včerajšku /12.07/ zase hľadím na svet mierne inak. Išiel som s nevestou na nákupy čas tak 12.00 plus mínus (som na chalupe) keď sa priamo pred nami čelne zrazili dve autá. V jednom dvaja, v ruhom jeden človek. Priama čelná zrážka, obidve autá každé kratšie tak o pol metra (a možno aj viac). Snažili sme sa ich dostať von bez ohľadu na ostatné, obidve autá - išiel im poriadny dym z palubných dosák. Jeden dosť ťažko zranený (laický názor), jeho spolucestujúci  bol na tom celkom dobre, dtto druhý šofér. Nevesta je naozaj šikovná, podala prvú pomoc, ja som volal 155-ku kde ma následne spojili aj s hasičmi.

Boli sme priamo za nimi keď sa to stalo, našťastie asi 30 metrov dozadu, pretože pri prechádzaní na kritickom úseku som spomalil pretože sme vychádzali z bočnej na hlavnú cestu, hlavná cesta ide oblúkom a niektorí vodiči proste pri schádzaní z hlavnej zabúdajú dať prednosť (ten zranený vodič zo spolujazdcom). Občas proste človek má "ciťák" a dá nohu z plynu.

Záchranári, hasiči a policajti O.K., čo ma ale zarazilo - ešte jedno auto za nami zastavilo a pomáhali, ďalšie autá za nami už nehodu obchádzali a nezastavili, pritom museli vidieť čo sa stalo. Snažil som sa regulovať dopravu, jeden pruh bol prejazdný, ale niektorí idioti sa snažili pretlačiť bez ohľadu na reguláciu toho že autá mohli prechádzať naraz iba jedným smerom, tu by som bral vodičáky bez mihnutia oka.

Malá ukážka - na ceste nakladajú zraneného do sanitky a popri mne v strede cesty prefrčí na plné gule motorka (mal som sto chutí do neho strčiť, na ceste rozliaty motorový olej, ten somár na motorke mal nakoniec viac šťastia ako rozumu).

Do ďalších podrobností /ani o mieste/ nejdem, len akurát mi včera jedlo vôbec nechutilo - a dnes ešte tiež.

___________________________________________________________

18.07.2022

Takže po buldozéri z Idky tu máme teraz rozbehnutý buldozér z Trnavy - a to ešte s požehnaním premiéra ktorý poukazuje na druhú stranu aby sa krotila. ZTP /nie, nie je to preukaz/ je to skratka pre Zoocidového Trnavského Plagiátora ktorý teraz vie že má krytý chrbát. Akurát nie celkom chápem premiéra prečo pritom nezatiahne brzdu na strane financmajstra (i keď ten si toto hrdé označenie nezaslúži - a to ani náhodou) a nechá ho trieskať tie jeho tliachaniny. No, máme sa na čo tešiť.

_________

Zapojenie zdroja s transformátorom s vyvedeným stredom ktorý dáva 2 napätia:

Zdroj s 2 výstupnými napätiami trošku inak.

____________________________________________________

22.07.2022

Majitelia Happy 1050 určite privítajú manuál:

HAPPY 1050 - revision 7.0 manual.

____________________________________________________

04.08.2022

Prázdniny v plnom prúde, blbcov na cestách viac ako obyčajne, proste pohoda ako vždy.

Zaujímavé je dianie na železnici, vyzerá to tak že majú tak limitovaný grafikon že nemôžu sa zdržiavať nastupovaním a vystupovaním ľudí na zastávkach na trase BA - Žilina. Bravo, už si pripadám ako v tom vtipe kde behali roboši s prázdnymi táčkami. Na otázku prečo je to tak tak znela odpoveď že majú tak pevné výkonové normy že nestíhajú do vozíkov nakladať ...

__________

Dnes som vytiahol jednu svoju vlastnú vykopávku, pochádza z minulého storočia:

30 rokov programu AGICALC ver.1.04.

____________________________________________________

11.08.2022

Šikovná, malá umelá záťaž na testovanie malých DC zdrojov:

Umelá záťaž ZK-FX25. /max.4.2A a max.25V/

 

______________________________________________________________________________

19.08.2022

Dnes čítam na Topkách:

Zločinci v Taliansku pripravili stovky ľudí o celkovo 400-tisíc eur výmyslom, že v Antarktíde existuje fiktívna krajina, ktorá poskytuje ľuďom rôzne výhody. Polícia zadržala 12 ľudí, no vyšetruje 30 ďalších podozrivých.

Je to len ďalší dôkaz toho že ľudia už naozaj blbnú ...

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

50 výročie vzniku Atari. 50 years since the founding of Atari.

By Administrator at June 24, 2022 18:32
Filed Under: Atari

 

 

Na budúci týždeň v pondelok  si pripomenieme 50 rokov od založenia firmy Atari:


Dňa 27.06.1972 podali dve osoby - Nolan Bushnell a Ted Dabney žiadosť na registráciu Atari Incorporated. Týmto dátumom môžeme povedať že vznikol priemysel videohier, dovtedy o tomto pojme nikto ani nechyroval. Bolo to v meste Santa Clara, na Scott Blvd. 2962, tu na tomto mieste malo ATARI svoju prvú obchodnú základňu.

Koho to zaujíma podrobnejšie choďte na tento odkaz:

Do začiatku 80-tych rokov udávala smer herného biznisu a písala históriu počítačových hier, ale postupne sa dostala mimo hlavného prúdu /viď odkaz/ a dnes je z pôvodnej firmy len tieň. Teraz to skúša aj v hotelierstve a tiež má novú konzolu Atari VCS.

Toto veľké výročie chce firma vo veľkom osláviť, oslava by mala trvať celý rok a tak nám firma predstavuje svoje výročné logo. Volá sa GoldSchool Sunnyvale a je inšpirované legendárnym pôvodným štúdiom Atari, ktoré sídlilo práve v spomenutom Sunnyvale. V rámci osláv Atari chce tiež predstaviť nové hry a aj nové spolupráce v rámci ktorých licencuje svoje značky iným štúdiám. Na programe sú vraj aj ďalšie oznámenia a tak uvidíme čo si pre nás táto legenda pripravila.

 

Takže je to naozaj už hodne veľké číslo, skalní si to užijú a dajú si dopredu chladiť šampanské - i keď to čo dnes z firmy zostalo príliš dôvodov k oslave neposkytuje, ale napriek všetkému - mnohí z nás začínali práve na 8 bitovom Atari, alebo sa k nemu postupne dopracovali a atmosféra tej doby kedy sme ich používali je skutočne neopakovateľná, v tom sa asi zhodneme všetci - a naše mašinky nebudeme mať menej radi. Teraz už nezostáva nič iného - len dúfať že legenda úplne nezomrie.

29.06.2022

P.S.:

Je smutné že jeden nemenovaný (ručne moderovaný) web túto informáciu (mimo iného) prešiel absolútnym mlčaním ...

___________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Photo - desoldered motherboard Atari 130XE.

By Administrator at June 23, 2022 13:22
Filed Under: Atari

Vždy by bolo zaujímavé mať k dispozícii fotografiu odstrojenej základnej dosky Atari 130XE - a to v poriadnom rozlíšení. Síce na webe sa vždy niečo našlo, ale stále iba v nízkom rozlíšení a teda na nejaké to hľadanie konkrétnej súčiastky priamo na doske to bolo nepoužiteľné. Časy sa našťastie ale menia, MrFish nafotil hornú aj dolnú stranu odstrojeného motherboardu (vďaka !!!) a tak si to môžete pozrieť vo väčšom rozlíšení. Potom sa už dá veľmi slušne vyhľadať a identifikovať hľadaná súčiastka.

 

Atari 130XE motherboard - top. Foto: MrFish/atariage.com

/Pre plné rozlíšenie treba kliknúť priamo na obrázok./

 

Atari 130XE motherboard - bottom. Foto: MrFish/atariage.com

/Pre plné rozlíšenie treba kliknúť priamo na obrázok./

 

Osobne mňa dostupnosť týchto fotografií skutočne hodne potešila, je to výborný pomocník. Samozrejme sú aj iné možnosti identifikácie miesta súčiastky ale táto naprosto spoľahlivá "metóda" doteraz chýbala.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Dual power supply Atari 1050 /Atari XF551/.

By Administrator at June 22, 2022 19:28
Filed Under: Atari

Pred časom som uverejnil jednu snímku tohoto zdroja - viac obrázkov som nemal k dispozícii. Našťastie teraz sa spomenutý stav zmenil a tak je k dispozícii pár záberov. Bohužiaľ, stále nie z vnútrajšku. Možnosti sú pritom len dve - jeden transformátor s dvomi oddelenými vinutiami alebo sú tam transformátory dva. Osobne sa prikláňam k prvej verzii - zaberá to menej miesta a je to aj lacnejšie.

Výrobcom uvedeného zdroja bola firma Futuretronics, čo je zaujímavé bol skonštruovaná na napájanie napätím 240V/AC, výstupné napätie dosahovalo vtedy 8.5V/AC čo naprosto postačovalo, pritom dokonca zdroj poskytoval väčší výstupný prúd ako originálne zdroje (tie boli na 3A, tu je 3.4A  i keď medzi nami tie 3A sa neodoberali nikdy). Výhoda ? - sú tu dva zdroje v jednej krabici.


Vlastná elektronika je veľmi jednoduchá - iba priamy výstup z transformátoru priamo na výstupný káblik pre jednu floppy jednotku a dtto aj pre druhú. Tu sa len už môžeme dohadovať či sú v ceste použité aj nejaké poistky (minimálne primár, dúfam).

 

Celé je to urobené čo najlacnejšie, t.j. nie je k dispozícii ani sieťový vypínač.

(Vtedy sa to tak robilo bežne.)

 

No, možno sa niekedy dočkáme aj toho že bude k dispozícii aj fotka "vnútorností". Idea dvojnásobného zdroja rozhodne nebola na zahodenie, v dnešnej dobe zástancov používania pôvodných disketových jednotiek rýchlo ubúda a tak teda to už nie je taká horúca téma ako pred tými rokmi ...

 

Firma Futuretronics existuje aj v dnešnej dobe, sídli v Austrálii a doteraz sa hrdo hlási k tomu že vyrábala veci  pre Atari, tak isto podporuje jej retro výrobky.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SKYDATA SK551 Atari floppy unit - made by Argentina.

By Administrator at June 10, 2022 13:35
Filed Under: Atari

ο

 

Občas sa ešte aj po tých rokoch objavia veci o ktorých sme doteraz nevedeli - na ebay sa objavila na predaj disketová jednotka kompatibilná s Atari XF551 s označením SKYDATA SK551 /firma ktorá zastupovala Atari v Argentíne/. Výrobca tejto jednotky sídlil v Argentíne (San Luis), z Južnej Ameriky výrobcov takéhoto zariadenia akosi je veľmi, veľmi málo. Je pravdepodobné že základná doska je variantou originálnej dosky a teda aj výsledné vlastnosti jednotky budú (boli) identické s jednotkou originálnou. Zmena oproti originálu je v prívodnom kábliku (je napevno) a vďaka tomu postačuje na zadnej strane iba jeden SIO konektor.

 

Jednotka sa na uvedenom portáli veľmi rýchlo predala za "baťovskú" cenu 199.99USD.

 

Viac informácií priamo nie je dostupných, ale sú k dispozícii aspoň slušné obrázky a vďaka nim som predsa len niečo navyše zistil. Krabica a manuál síce nie sú v najlepšom stave - ale nie je tu zase ani nič extrémne rozpadnuté. Veľkosť vlastnej jednotky je skutočne príjemným prekvapením, vlastné púzdro jednotky je kovové, krabica je oproti XF551 omnoho menšia. Na iné miesto je presťahovaný prepínač ID čísla nastavenia disketovej jednotky. Pretože je použitý iba jeden konektor v napájacej časti - takže to vyzerá na to že na napájanie sa používa štandartný 9V/AC/3A transformátor /zdroj na foto nie je/. Je teda pravdepodobné že aj zdrojová časť bude identická - akurát tu je využitý kovový obal ako chladič stabilizátorov, potom je chladenie jednotky dostatočné /použitie spínaných zdrojov v tej dobe je vysoko nepravdepodobné - boli by príliš drahé/. Čo ma zarazilo - chladenie jednotky je riešené neuveriteľne nešikovne /vcelku charakteristický rys/ - na spodnej strane jednotky nie sú žiadne chladiace otvory pre dobré prúdenie vzduchu ... alebo zjavne pred tými rokmi vedel vzduch prúdiť v disketových jednotkách celkom inak ako sa to deje v dnešných časoch. Tongue out

 

Vlastné rozmery tejto jednotky:

Dĺžka  - 286 mm

Šírka  - 147 mm

Výška -  49mm

Rozmer predného panelu presne zodpovedá vloženej disketovej jednotke.

 

Ako som už písal, vlastnosti sú identické s jednotkou XF551 /v jednotke je použitý mikroprocesor 8040, čo len potvrdzuje že je to zvnútra zapojením identické/, pracuje s disketami hustoty Single (90kB), Medium (128kB), Double (180kB) a Double Side double density (360kB). Ak je použitý aj rovnaký firmware ako v XF551 tak potom zdedila táto jednotka aj rovnaké problémy pri správnom načítaní hustoty založenej diskety. Našťastie toto vie odstrániť patchovaný firmware 7.7. Oproti originálu má na prednej stene vyvedenú aj indikáciu pomocou LED ktorá oznamuje zapnutie napájaniea /to je príjemný bonus/. Podľa štítku na spodnej strane sa dá zistiť že sa jedná o sériu "D", t.j. nejedná sa o prvú verziu tejto jednotky.

 

Teraz už len nasledujú fotografie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

X-tal oscillator board - no.5. X-tal tester shield.

By Administrator at June 10, 2022 10:09
Filed Under: Non-Atari

Doštička x-tal oscillator no.5

/tu ešte bez neskôr prevedenej úpravy, t.j. bez dodatočného jumperu a kapacity/

 

Prešlo pár dní -  a rozhodol som sa rozšíriť možnosti testeru x-talov, postavil som samostatnú malú doštičku (shield), ktorá sa zakladá na miesto TTL oscilátoru č.2, použité odpory majú veľkosť 470Ω. Výhody sú jasné - máme teraz na testovanie x-talu celkove 3 možnosti (odpory sú buď 2k2, 1k alebo 470Ω).

 

Pozrime si zapojenie - oscilátor č.5:


Z použitého obvodu 74LS04 je tu využitá iba jeho 1/2, teda iba 3 hradlá. Zostávajúce, nepoužité 3 hradlá sú zapojené tak aby boli ošetrené ich vstupy.


Na tomto mieste dobre poslúži aj obyčajná pätička. a vlastnej doske oscilátorov pribudla ešte jedna pätička - dummy, je v strede obrázku, úplne na spodku. Slúži len na odkladanie oscilátoru č.5 ak sa nepoužíva, t.j. jej vývody sú úplne voľné.

 

Oscilátor č.5 na  svojom mieste "odpočinku", t.j. ak sa nepoužíva.

V napájaní som použil dve kapacity - 47uF a M1.

 

Oscilátor č.5 osadený v pracovnej pozícii č.2, ešte nie je pripojený skúšaný x-tal. Použitý kondenzátor 47uF/6.3V na doštičke priamo v napájaní nie je nutnosťou, nie je zakreslený ani v schéme, stačí ak je použitá iba kapacita M1. Tu na doštičke sú osadené obidva spomenuté kondenzátory.


Teraz pôjdem na "perličky" ktoré som objavil počas testovania:


x-tal 8.388608MHz na obrázku pod týmto textom pri odporoch 2k2 kmitá pekne na uvedenej frekvencii. Ale ak majú odpory hodnotu =1k tak už kmitá na 3.harmonickej, t.j. na trojnásobku uvedenej hodnoty - 25.165MHz. A ďalej - ak majú odpory hodnotu =470Ω tak zase pekne kmitá na pôvodnej hodnote ... toto je naozaj dobré vedieť.

 

x-tal 8.388608MHz


Ďalší príklad zaujímavého zistenia - x-tal 2MHz - ak sú odpory =470Ω kmitá na druhej harmonickej, t.j. na 4MHz, inak pri 2k2 alebo 1k poslušne frčí na pôvodných 2MHz. Takže tie testy sú skutočne zaujímavé a občas zistíme o x-tale celkom zaujímavé informácie.

x-tal 2MHz


x-tal 33.500MHz - napravo, na foto pre porovnanie veľkosti je tu štandartný x-tal 24MHz


Tak táto potvora /x-tal 33.500MHz/ mi trvale a nezameniteľne beží iba na 1/3 uvedenej hodnoty (11.166MHz), proste s tým čo mám ho nedokážem dostatočne vybudiť, tiež vcelku perlička. Tieto x-taly (mám ich 5) asi len odložím bokom bez toho aby som s nim nejako ďalej rátal. Aj x-tal 24.00MHz z obrázku kmitá na 1/3, tj. na 8MHz.


A ešte niečo čo sa týka bytostne Atari - a nesúvisí priamo s predchádzajúcou časťou článku:

Testovaný 3x  TTL oscilátor 8.333MHz - určené pre jednotku Atari XF551.


Fakt presné oscilátory, všetky tri ukazujú naprosto zhodne túto hodnotu.


Pri testovaní sa ukázalo že postaviť túto doplnkovú dosku bolo naozaj dobré rozhodnutie. Pre niekoho bude dobrým riešením postaviť si tento oscilátor č.5 priamo na oscilátorovú dosku, ja skôr počítam iba s jeho občasným použitím takže tak ako to je teraz mi vcelku vyhovuje /nechcem si zaplniť miesto na doske tam kde môže byť osadená vstupná časť pre merač frekvencie/.

___________________________________________________________

08.07.2022

Ukázalo sa, že na tejto doske sa dá urobiť ešte jedno drobné vylepšenie pre testovanie x-talov, stačí priamo do cesty x-talu /do série/ vložiť 22pF÷39pF kondenzátor. V prípade ak ho pri testovaní nechceme /alebo nepotrebujeme/ - tak ho iba skratujeme cez prepojku Ju. Zmena na doštičke na túto úpravu je naozaj veľmi jednoduchá.

 

Upravená doska - tester x-tal ver.5

 

A takto vyzerá prevedená úprava v reáli.

Pribudol jumper a kapacita 22÷39pF.

(Na foto je jumper rozpojený.)


Dtto.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 56 - PROM 74188 - last, best program v.1.09 lite, 1.09patch.

By Administrator at June 02, 2022 08:54
Filed Under: SBC6502

SBC6502 + PROM 74188 programmer

/už aj s vynovenou "kapotážou"/

 

S touto záverečnou verziou (1.09) programového vybavenia ako vidieť som si už dal dlhšiu pauzu. Medzitým som si povedal že tu prevediem niektoré veci ktoré som síce chcel už vyskúšať aj predtým, ale akosi som sa k tomu nedostal. Teraz už áno a pretože bolo dosť času na jej skúšanie a otestovanie tak tie zmeny sú v tejto verzii prevedené a uplatnené.


Program - verzia 1.09 je pre x-tal:
1.8432MHz
2.4576MHz
3.6864MHz
4.0000MHz
4.5000MHz
4.9152MHz
5.0000MHz
6.0000MHz

version 1.09.zip (34,26 kb)


Verzia 1.09 lite:
 
- je prevedených množstvo ďalších úprav, považujem to za naozaj poslednú verziu programu, tak som si dovolil aj niektoré doteraz nepoužité úpravy

 

- previedol som tiež presun pamäťových adries na nové miesto (síce to nebolo nutné, ale keďže to nebol problém tak to tu je urobené)

 
- jedná sa o upravenú verziu pôvodnej verzie "lite" 1.07, pracovná verzia 1.08 bola zase iba neverejná, v nej sa robili potrebné úpravy a zmeny až z toho vyšla táto stabilná verzia 1.09 lite

 

- vlastné menu je "roztiahnuté" na obrazovke už na celú šírku, väčšia šírka menu podľa mňa na displeji vyzerá lepšie (už to nebude pripomínať niečo ako VIC-20), cena za túto inováciu ? - v konečnom dôsledku je to iba o pár byte (cca 20) dlhší program

 

Menu - verzia 1.09

 

- zápis programu používa teraz príkaz ? = PRINT, pri nahratí programu sa automaticky ? zmení na PRINT, vďaka tejto drobnosti je vlastný zápis programu kratší o vyše 500 byte (šikovné, ale tak isto to nie je pre prácu nevyhnutné)
 
- pri tejto verzii som prišiel na to že automatické mazanie obsahu premenných pri štarte programu akosi nie je celkom samozrejmosťou, vyhodil som skúšobne CLEAR pretože som si myslel že mazanie zbehne pri štarte programu aj tak, ale ukázalo sa že CLEAR v prvom riadku je skutočne potrebné zachovať, boli situácie kedy sa mazanie premenných nepreviedlo pri novom štarte programu. Síce si už nepamätám za akých okolností to bolo, ale CLEAR je proste potrebný, vyhol som sa tým dodatočným problémom. Kto neverí - môže skúšať na vlastnej koži ...
 
- hodnota premennej LG=1.5 je teraz v programe trvale nastavená na uvedenú hodnotu, odstránil som v programe jej kontrolu (ukázalo sa že LG=1.5 vyhovuje pre všetky prípady). Napríklad: nastavenie PGM pulzu v prvom kole na =50msec. dá v druhom kole PGM pulz =75msec., čo sa ukázalo viac ako dostatočná hodnota (overené priamo v prevádzke).
 
- tak isto je prepracovaný samotný Line Data generator, teraz už vystupuje pod novým názvom Rows Data generator

 

- vlastné spracovanie dávky 8 byte v Rows Data generátore teraz zbieha v podprograme, ten sa iba 4x vyvolá, program je vďaka tejto úprave zase o kus kratší
 
- v príkazoch programu napr. POKE X,(Y+Z) boli odstránené zátvorky - teda teraz je zápis
POKE X,Y+Z, program v SBC6502 ich použitie nevyžaduje
 
- oddeľovač v menu (riadok kde sú samé ---) bol nahradený jednoduchým generovaním postupnosti znaku priamo v jednom podprograme

 

- pribudol oznam pri zápise dát cez (D) alebo (H) aby ste si zapli odchytávanie textu v Hypertermináli, už nemusíte na to dopredu myslieť, ak ste na to predtým zabudli tak sa musel program nanovo spustiť a potrebný obsah sa musel odznova pekne-krásne ručne nadlapať ... (ručné spustenie odchytávania sa Vám ale aj tak  nevyhne, toto je len upozornenie na to že ho treba spustiť a dá sa pokračovať ďalej)

   Riešením bez oznamu by bolo spustenie Capture hneď pri štarte programu, alebo pre "tvrďasov" prepísanie Data riadkov priamo z printscreenu ...

 

- následne po vypísaní Data riadkov cez Rows Data generator Vás program vyzve na ukončenie odchytávania textu (potrebné údaje sú už odchytené, zase ručne treba zápis cez Capture ukončiť)

 

Animácia výpisu pre zapnutie a vypnutie odchytávania textu.

 

- ďalšie úpravy vzhľadu a textu v menu, tu som mimo iného koketoval s verziou voľby dĺžky PGM pulzu pomocou klávesy (P) - chvíľu som to aj tak mal, ale nakoniec som ponechal výber cez už "zabehanú" klávesu (L)

 
- zmena v menu, pribudol nový riadok - výpis obsahu Data riadkov - je tu v dec forme a aj v hex forme, voľba sa prevedie stlačením (C). Výpis prebehne vždy, teda aj pri prázdnom obsahu Data riadkov

 

výpis konkrétneho obsahu Data riadkov - voľba (C)

 
- úprava vzhľadu výpisu pre 2 kolo programovania (PGM pulz)

 
- úprava pozície výpisu v Data rows file name

 

- dtto sa týka pozície výpisu platné, alebo neplatné Data v datových riadkoch

 
- zarovnanie výpisu vlastného kontrolného súčtu (CRC),

 

- zarovnanie výpisu bolo prevedené aj v chybových hláškach

 

- kontrola správnosti ID teraz zbieha v tej istej sekvencii ako kontrola CRC

 

- je "prekopaný" vzhľad hlavičky v Igi´s byte to bit analyzéri

 

Igi´s byte to bit analyzér, tu konkrétne porovnaný obsah Data riadkov s čistou nenapálenou PROM

 
- zarovnanie výpisu pri voľbe (W)rite

 
- použitý nový príkaz v programe, teraz je napr.: PRINT SPC(5)"text" v programe namiesto pôvodného PRINT TAB(5)"text", nahradené všetky príkazy kde to bolo možné, na kritických miestach kde je to potrebné PRINT TAB zostáva, viď napr. programový riadok č.2990
 
- z programu vyhodené bodkočiarky za PRINT TAB(X);"text" zistil som že ich netreba, teda teraz je zápis PRINT TAB(X)"text"
 
- slučky napr.: FOR F=0 TO 10:NEXT F majú skrátený zápis na FOR F=0 TO 10:NEXT ktorému SBC6502 tak isto dokonale rozumie
 

 
- posunul som umiestnenie údajov z Data riadkov z adresy 31000d na novú adresu 32500d, dtto sa týka rozkladu byte na jednotlivé bity, presunuté z adresy 31032d na adresu 32532d (o tomto podrobnejšie na konci článku)

 

- nakoniec som rozšíril program aj pre ďalšie hodnoty použitého x-talu a to pre: 3.6864MHz, 4.9152MHz a 6.000MHz

 

Tu len upozorním že v prípade práce dosky SBC6502 s x-talmi 4.91524MHz, 5.0000MHz a 6.0000MHz asi už bude potrebné použiť rýchlu verziu 82C55A (tá ide do 10MHz), alebo je možné že bude treba už vyberať aj z 5MHz verzií 8255A (ak máte šťastie tak vyberať netreba). Problém môže byť v tom, že 65C02 poskytuje kratšie impulzy ako potrebuje 8255A, takže čip nemusí potom na spomínaných x-taloch korektne fungovať. 5MHz verzie 8255A spoľahlivo idú na 4MHz clocku procesoru, takže asi bude treba trochu experimentovať. Ak nemáte chuť, potom 4MHz sú tou najlepšou voľbou taktu procesoru.

 
Záverom:

Týmto práce na programovom vybavení považujem za skutočne definitívne ukončené (i keď toto som už avizoval niekoľkokrát, teraz to už chcem dodržať). Vyrobil som pre programátor PROM 74188 viacero verzií programového vybavenia, snahou bolo v každej ďalšej verzii niečo pridať do ovládania a poskytnúť čo najviac doplnkových funkcií. Či sa mi to podarilo - tak to už ponechám na Vaše posúdenie. Dĺžka programu sa teraz dostala na približne polovicu pôvodnej veľkosti, pritom z možností programu "vypadla" iba jedna vec a to reprogramovanie a zároveň pribudla nová možnosť výpisu obsahu, takže to skrátenie dĺžky programu považujem za celkom slušný úspech. Významným obmedzením pri tvorbe je to, že nie je možný zápis priamo do obrazovky (teda niečo ako PRINT AT a podobne), t.j. ak sa zapíše riadok tak to už nie je možné prepísať, iba ak sa zmaže celá obrazovka. Za posledných 8 mesiacov som sa v programe ešte vcelku dosť  "vŕtal" a hľadal možnosti skrátenia celkovej dĺžky programu.

__________________________________________________________

09.08.2022

Dnes uvoľnená verzia 1.09p (=patch, jedná sa o úpravy a skrátenie niektorých zápisov programových riadkov /ukázalo sa že zápis sa ešte stále dá skrátiť/, je tu oprava v riadku 1630, kde bola v zápise použitá dvojitá dvojbodka /moja blbá chyba, ale program fungoval/. Ostatné úpravy sa týkajú niektorých programových riadkov, keďže sa ukázalo že sa dá ich zápis zjednodušiť. Zdôrazňujem, pôvodná verzia 1.09 je plne funkčná aj bez patchu a opravy spomenutého riadku.

Spomenutá chyba verzie je už v programe - verzia 1.09 opravená.


Pokiaľ môžem tak vrelo odporúčam poslednú verziu programového vynavenia.

 

menu - verzia 1.09p

 

Uvediem názorný príklad pôvodného zápisu programového riadku vo verzii 1.09:

 1105 GOSUB 2995:? "   U=";U;"DV=";DV;"PP=";PP;"LG=";LG;


Nový zápis toho istého programového riadku vo verzii 1.09p:

 1105 GOSUB 2995:? "   U="U"DV="DV"PP="PP"LG="LG;

 

Program pre programátor pamätí PROM 74188, verzia 1.09p, celkove pre 8 rôznych x-talov:

74188 programmer 1_8432MHz_v109p.txt (10,65 kb)

74188 programmer 2_4576MHz_v109p.txt (10,66 kb)

74188 programmer 3_6864MHz_v109p.txt (10,66 kb)

74188 programmer 4_0000MHz_v109p.txt (10,66 kb)

74188 programmer 4_5000MHz_v109p.txt (10,66 kb)

74188 programmer 4_9152MHz_v109p.txt (10,66 kb)

74188 programmer 5_0000MHz_v109p.txt (10,66 kb)

74188 programmer 6_0000MHz_v109p.txt (10,66 kb)

 

SBC6502 + doska programátoru PROM74188 v jednom celku

_____________________________________________________________

 

Táto sekcia je určená už len pre tých ktorí radi vedia čo sa deje vovnútri ...

 

Verzia 1.09 (dtto platí aj pre verziu 1.09p) programového vybavenia používa nové, zmenené pamäťové miesta na svoju prácu:

 

Umiestnenie pamäťových pozícií je nastavené v prvom programovom riadku,

pôvodne v predchádzajúcich programových verziách to bolo na pozíciách:

adresy 31000÷31031d a 32032÷32039d:

verzia 1.04:

1000 CLEAR:PD=31000:PE=31032:POKE 15,80:REM 80 column.

verzia 1.05:

1000 CLEAR:PD=31000:PE=31032:POKE 15,80:B$="0123456789ABCDEF"

verzia 1.07:

1000 CLEAR:PD=31000:PE=31032:POKE 15,80:U=1:DV=2.25:PP=17*U:LG=1.5

(tieto adresy som len historicky udržiaval, pôvodne tam bola rezerva na spracovávanie 256 bitov naraz /rozloženie 32byte na jednotlivé bity, bolo by treba 256 byte/, ale od toho som už dávno upustil, zvolené umiestnenie pritom nerobilo problém ani v jednej doterajšej verzii a tak som to ponechal ako to bolo, to že som to riešil v premenných /vďaka tomu je to relokovateľné/ tak to bola príprava na možné uvoľnenie zvoleného pamäťového priestoru - a dnes na to došlo)

 

Teraz sú v programe nastavené pamäťové miesta na hodnote + 1500 byte smerom nahor, teda používajú sa adresy 32500÷32531d a 32532÷32539d:

verzia 1.09:

1000 CLEAR:POKE 15,80:PD=32500:PE=32532:U=2.53:DV=5:PP=17*U:LG=1.5

(na funkčnosť programu premiestnenie týchto adries nemá vplyv, ide to cez použité premenné, takže táto zmena je veľmi jednoduchá, zmenia sa čísla len v 2 premenných - ale uvoľní sa týmto posunom 1500 byte RAM, síce to nie je z hľadiska funkčnosti potrebné, ale urobil som to - je to posledná úprava v programe, nakoniec ak to funguje tomu kto sa v tom nechce vŕtať je to jedno, program funguje aj pôvodnom stave - a aj v novom Laughing, kto neverí môže skúsiť zadať pôvodné hodnoty umiestnenia, program stále pobeží bez najmenších problémov)

(Použité ukážky riadkov sú vždy pre konkrétny použitý x-tal = 4.000MHz)

 

Pretože prišlo k zmene dôležitých adries pre programátor PROM 74188 verzie 1.09 (platí aj pre 1.09p) tak tu je ich prehľad:

 

adresa:                   obsah:


32500(d) ;           32 byte - obsah = Data riadky 9001 ÷ 9004

    ...          ;                            rozsah 32500d÷32531d  

    ...          ;      Vždy sú tu uložené iba údaje z týchto Data riadkov !

    ...          ;         Údaje sú vždy nanovo načítané ak je na displeji

    ...          ;         zobrazené MENU.
Tu sa vždy nachádzajú  DATA

32531(d) ;                                 pre PROM 74188.                
                  _____________________________________________

                 ;                     nasleduje rozsah 32532÷32539d,

                 ;                         tu je  umiestnená rozložená

                 ;               bitová postupnosť obsahu jedného byte,

                 ;              takto to bit po bite napaľuje programátor
                  _____________________________________________

32532(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 0

32533(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 1

32534(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 2

32535(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 3

32536(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 4

32537(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 5

32538(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 6

32539(d) ;              rozklad - one byte to bit, pozícia bitu 7

 
Iné adresy ako tu uvedené sa vo verziách 1.09 a 1.09p nevyužívajú, pri testoch sa ukázalo že posun až na úplný koniec RAM (skúsil som použiť adresy 32700 a 32732d) nie je celkom dobrý nápad (pri testoch sa prepisovali údaje, aby som bol konkrétny - jednalo sa o pár byte od adresy 32700d, tuším 8byte, smerom vyššie to zostávalo O.K.) a preto som to umiestnil takto a nechal na konci dostupnej RAM ešte nejaký voľný priestor (jedná sa o 228 byte voľnej RAM), pri takto nastavenom využití RAM to stále beží korektne a bez najmenších problémov.

____________________________________________________________

Záverečná poznámka:

Síce neviem koľko hodín som nad programom odsedel, ale viem že to bolo skutočne "pekných pár hodín", už len dúfam že výsledok úsilia stojí za ten strávený čas.

Želám príjemnú zábavu pri napaľovaní PROM !

____________________________________________________________


Nakoniec sa ukázalo že je záujem (i keď som veľmi s tým už nepočítal) aby boli naďalej dostupné aj staršie verzie programu (čo ma naozaj potešilo, vďaka za maily !), takže som všetky doteraz vydané verzie (staršie verzie nemajú v sebe taký veľký rozsah použitých x-talov) programového vybavenia pre programátor PROM 74188 zabalil do jedného, nasledovného balíčku (a ponechal som jednotlivé verzie aj v pôvodných článkoch v tej-ktorej verzie):

 

Prom programmer all versions.zip (288,29 kb)

 

(Ono asi najzaujímavejšie je to že v starších verziách je v REM riadkoch kompletný popis toho čo sa práve deje, v novších verziách práve v rámci úspory celkovej dĺžky programu je už popis vynechaný a REM riadky sú z programu úplne odstránené. Z toho plynie že v starších verziách sa dá celkom dobre "vŕtať" a upravovať. V novších verziách "samodomo" úpravy programu už veľmi neodporúčam.)


Doska programátoru PROM 74188.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

06_2022 Blog, Notes.

By Administrator at June 01, 2022 14:33
Filed Under: Blog

01.06.2022

Občas sa oplatí hľadať na ebay ...:

Atari - čriepky. Atari tidbits. 17.

_____________________________________________________

02.06.2022

Posledná (skutočne ...), záverečná verzia programového vybavenia pre programátor 74188:

SBC6502 - 56 - PROM 74188 - last, best program v.1.09 lite.

_____________________________________________________

04.06.2022

Dnes som našiel krásne skonštatovanie stavu jedného poslanca ktorý je teraz najväčším miláčikom deštruktora od čias nákupu ruskej vakcíny a následnej návštevy Maďarska:

"Každá dedina mala svojho blázna. V modernej dobe každá politická strana má svojho blázna. A niekto to zdokonalil - blázon má svojho blázna."

_____________________________________________________

10.06.2022

Pre tester x-talov dorobená ešte jedna doplnková doštička:

X-tal oscillator board - no.5. X-tal tester shield.

_________

Disketová jednotka pre Atari z Južnej Ameriky, ešte pred niekoľkými dňami som o jej existencii vôbec nevedel  ...

SKYDATA SK551 Atari floppy unit - made by Argentina.

_____________________________________________________

12.06.2022

Slovenské medvede zjavne nečítajú nedávne vyhlásenie ministra Budaja:

Maco vegetarián - v praxi

___________________________________________________________

22.06.2022

Dvojitý napájací zdroj pre disketové jednotky  Atari - z Austrálie:

Dual power supply Atari 1050 /Atari XF551/.

_____________________________________________________

23.06.2022

Tak sme sa predsa len dočkali, konečne sú k dispozícii fotografie odstrojenej základnej dosky pre Atari 130XE a to v slušnom rozlíšení:

Photo - desoldered motherboard Atari 130XE.

_____________________________________________________

24.06.2022

Dńa 27.06.2022 uplynie presne 50 rokov od založenia legendárnej firmy Atari:

50 výročie vzniku Atari. 50 years since the founding of Atari.

_____________________________________________________

27.06.2022

Day "D" je tu, 50-ka Atari ...

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari - čriepky. Atari tidbits. 17.

By Administrator at June 01, 2022 11:36
Filed Under: Atari

Dnes to bude o tom čo sa podarilo - a je to k dostaniu napríklad na ebay.de a týka sa malého Atari. Bude to vlastne len také obrázkové leporelo, ale kto niečo na atárko zháňa si dosť pravdepodobne nájde to čo mu doma tlačí pätu. Keď sa na to pozerám tak sa zdá že nie sme na tom až tak zle a možno to ešte bude časom lepšie a lepšie.

Obrázky v článku sú prevzaté z ebay.de.16MByte RAM, to by fakt malo stačiť každému.


Adapter EPROM_FLASH_OS DIP32 PIN - AM27C010 to DIP28 PIN - AM27C256 8 bits_word

(Určené pre tých ktorí majú stály nedostatok priestoru v Eprom-ke.)

 

Adapter from the MOS 6502 to MOS 6502C SALLY processor for Atari XL _XE


Atari 400 800 130 and 65XE test cartridge


Atari FREDDIE CO61991-29

(náhrada obvodu Freddie)


Atari GTIA FIXER - CO14889-01

(oprava GTIA čipu)


ATARI XE 64KB to 128KB RAM Upgrade, C025953 RAMcontroller 130XE

ATARI XE Tastatur Membrane keyboard HQ

 

ATARI XF551 OS Hyper XF 5.25 or  3.5 ROM Chip


ATARI XL_ XE 2xOS ROM Kit 65XE  800XL_XE_ 130XE


DELAY LINE CO60472 ATARI 600XL 800XL

(náhrada oneskorovacej linky)

 

QARTZ ATARI CO12285 - quartz generator to ATARI 600XL 800XL


Quartz generator to ATARI XF551 CB101219 - 8.3333 MHz


MMMU C025953 ATARI 65XE, 800XE, 130XE

 

Niečo pre milovníkov Atari 1050:

 

TOMS Multi Drive & HAPPY WARP 7.1 - TURBO TO ATARI 1050


TOP DRIVE - TURBO TO ATARI 1050

 

No a zlatý hrebíček (doslovne) som si ponechal na koniec,

sú dostupné dve verzie dosky pre Atari 800XL:

 

Pozlátená doska - Atari 800XL C061851 REV D remake black

 

Pozlátená doska - Atari 800XL C061851 REV D remake black

 

Pozlátená doska - Atari 800XL C061851 REV D remake blue


Pozlátená doska - Atari 800XL C061851 REV D remake blue

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

X-tal + TTL x-tal oscillator tester.

By Administrator at May 23, 2022 07:50
Filed Under: Non-Atari

 

Predstavte si že máte doma za hrsť x-talov a TTL oscilátorov. Mnohé sú nové, nepoužité a je tam pritom aj dosť kúskov ktoré už majú niečo za sebou. Fungujú ? Dosť zásadná otázka ak ich chceme ešte niekedy v budúcnosti použiť a v niečom nasadiť. Jednoduchý tester na ich otestovanie funkčnosti by sa náramne hodil. Pretože mám doma dávno postavenú stavebnicu čítača (ešte mám jeden kvalitnejší, ale na toto táto stavebnica postačuje až až). Je použitá staršia poľská stavebnica čítača s označením NE038 (čítač do 100MHz), je to pozostatok z dnes už nepotrebného projektu a tak som si to upravil pre toto použitie, bol na nej vymenený pôvodný pasívny displej za nový, podsvietený. (Plus som pridal chladič na stabilizátor.)

Čo ma zaskočilo - ako veľmi má digitálny foťák problém rozumne odfotiť podsvietený displej ak má vyšší jas ... na uvedené testovanie stačí použiť tiež iná stavebnica nejakého slušného čítača - hlavne aby tam bol k dispozícii priamy TTL vstup, potom stačia iba drobné úpravy. Kto má samostatný čítač tomu stačí postaviť dosku oscilátorov, pripojiť 5V a údaje odčítať na čítači, čiže treba menej roboty.

 

 

Základná doska zo zdrojom už bola postavená, stačilo iba postaviť dosku určenú pre vlastné oscilátory x-talov a TTL oscilátorov. Na doske sa nachádzajú celkove 4 možnosti, ich voľba sa prevádza pomocou 4-násobného DIL prepínača, vždy je zopnutý iba jeden z nich:

 

1.- tu sa testujú TTL oscilátory ktoré majú "malé" 8 pinové púzdro,

     najvyšší u mňa testovaný kmitočet = 48MHz, rýchlejší doma nemám

 

2.- určené TTL oscilátor v 14 pinovom púzdre, najrýchlejší u mňa testovaný = 40MHz

 

3.- oscilátor ktorý používa 74LS04 pre testovanie x-talov v rozsahu 1÷12MHz vrátane

     (odpory majú hodnotu 2k2), najrýchlejší testovaný x-tal = 12MHz, toto už na tomto

     mieste napr. 14.318MHz x-tal nedá (museli by byť menšie hodnoty odporov)

 

4.- oscilátor z 74LS04 pre testovanie x-talov v rozsahu 1÷25MHz vrátane (odpory majú

     hodnotu 1k), najrýchlejší testovaný x-tal = 25MHz, rýchlejší doma nemám

 

To že sa dajú testovať samostatné x-taly na pozíciách 3. a 4. sa môže hodiť ak by bol niektorý x-tal "tvrdohlavejší" a v jednom z týchto dvoch zapojení nechcel nabiehať a teda dá sa skúsiť kde sa bude lepšie "cítiť". Len sa nesmie zabudnúť na to že v pozícii č. 3. ideme len do 12MHz (ak zmenšíme odpory tak aj tu dosiahneme vyšší možný spracovaný kmitočet). Spomenutý testovací (a otestovaný) rozsah pre moje potreby zatiaľ bezo zbytku vyhovuje.

Čo sa týka TTL osiclátorov - samozrejme mám doma nejaké TTL oscilátory aj na ešte vyšších hodnotách frekvencie - sú ale iba vo funkčných zariadeniach a kvôli obrázku či tu fungujú ich z dosky letovať nemienim, ďakujem za pochopenie.Wink

 

Konštrukcia je zaujímavá ešte jedno vecou - používa 2 samostatné zdroje (trafo má výstup samostatných 2x 9V/AC) - jeden dodáva na dosku čítača 14V/DC kde je osadený stabilizátor 7805 (ten kde je pridaný chladič) a pre čítač dodáva potrebných 5V/DC. Druhý samostatný zdroj má svoju extra 7805-ku a z nej beží iba dorobená oscilátorová časť. Je to historicky dané pôvodnou stavbou, tu som to len využil tak ako je to na doske, napriek tomu si myslím že to zlepšilo celkovú stabilitu oscilátorovej časti (a pritom je to tu teraz k dispozícii zadarmo). Vlastná stavba oscilátorovej dosky netrvala dlho, ostatné už bolo predsa hotové a pripravené.

Nakoniec - pre lepšiu stabilitu určite odporúčam aj pri použití jediného zdroja dodať ďalšiu 7805 iba pre dosku oscilátorov - výsledný efekt bude obdobný.

 

Dávam odkaz na články v ktorých je zapojenie použitých samotných oscilátorov:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-5-doplnky-accessories.aspx

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-28-Pretaktovanie-SBC6502-Overclocking-SBC6502-Clock3d500MHz-!-Clock3d600MHz-!-Part4.aspx


Úpravy v zapojení pre toto konkrétne použitie:

Väzobné kondenzátory medzi hradlami na doske oscilátorov majú kapacitu 10nF (10k). Zmena veľkosti odporov medzi hradlami je spomenutá v popise pozícií  3. a 4. Dve hradlá v zapojení slúžia ako oscilátor a tretie hradlo v ceste slúži pre lepšie vytvarovanie signálu (zlepší sa ostrosť hrán). Prívody na doske sú riešené čo najkratšou cestou, pri prevádzke sa aj tak počíta s tým že vlastne vždy bude funkčný iba jeden oscilátor. Vyskúšal som osadenie naraz všetkých 4 pozícií a nenarazil som aj tak na nejaký problém pri meraní, údaje na displeji sa nelíšili od hodnôt nameraných pri jednotlivých postupných meraniach.

Napätie +5V pre všetky oscilátory sa odpája naraz, pritom ale treba rátať s tým že oscilátory č.3 a č.4 budú pod napätím aj bez x-talov samovoľne kmitať, toto sa ale neukázalo ako nejaký problém. Ak to niekomu vadí - oddeľte si spínanie +5V pre čip 74LS04 samostatným spínačom. (Druhá polovica čipu bude aj tak kmitať, komu by to vadilo - dajte do pätičky namiesto nenasadeného x-talu kondenzátor M1, keramiku, nepoužitá časť IO bude potom kmitať niekde na hranici jednotiek až desiatok kHz, čiže rozhodne hlboko pod meranými hodnotami vlastných x-talov.) Len to tu spomínam, naozaj to ale nie je to nutné.


Je dôležité v zapojení použiť uvedený obvod - t.j. čip 74LS04

V schéme nie je zakreslený vypínač napájania +5V.

 

Už z prvého odkazu je jasné že som mohol zlúčiť pozície  1. a 2. do jednej 14 pinovej pätičky, ale tu mi takéto zapojenie prišlo prehľadnejšie. Napokon ako na to v reáli je vecou každého jednotlivca. Vypínač na prednej strane vypína len samotnú dosku oscilátorov (ak meníme TTL oscilátor, alebo x-tal), merač frekvencie je zapnutý trvale. Na doske merača je pridaný dodatočný chladič, pretože jeho 7805-ka už bola celkom horúca (hlavne to bolo cítiť pri meraní nad 20MHz), teraz je chladič iba mierne teplý. Pre 3. a 4. sú pre pripojenie x-talu naletované 4-pinové precízne pätičky, pričom vždy dva krajné piny z každej strany sú spojené (viď druhý obrázok článku). Takto je možné ľahko a rýchlo vymeniť testované x-taly bez potreby ich pájkovania.


Takže - TTL oscilátor 40MHz, pozícia 1.

 

No, ustrelenie tohoto TTL oscilátoru je iba o -4kHz pod udávanou hodnotou.


TTL oscilátor 10MHz, pozícia 1.


Pekné, nie ?


TTL oscilátor 12MHz, pozícia 2.


Tak isto slušný výsledok.


x-tal 2MHz, pozícia 3.


Výsledok ?

"Ustrelenie" kmitočtu o -400Hz - na tak jednoduchý oscilátor s 74LS04, veľmi slušné.


 x-tal 24MHz, pozícia 4.


Nuž toto je práve to prečo je dobré mať doma takúto hračku. Tento x-tal už ide hodne mimo toho čo čakáme. Pritom je stále pod 0.5% odchylkou, lenže - niekde už aj toto môže byť zásadným problémom. Takže otestovanie x-talov a TTL oscilátorov pred ich "ostrým" použitím sa rozhodne vyplatí !


Len pripomínam že existujú "várky" x-talov, ktoré veľmi ochotne kmitajú na 3.harmonickej (hlavne 24MHz x-taly) a teda pri ich nasadení v zariadení s mikroprocesorom to potom robí galibu. Tak isto mám doma várku 8.38MHz x-talov, ktoré v pozícii č.4 "nadšene" kmitajú na 3.harmonickej, t.j. mierne nad 25MHz (pritom v pozícii č.3 sa správajú naprosto normálne a frčia na hodnote ktorá je uvedená na ich púzdre, čiže týmto testerom sa dá aj otestovať kedy je v ktorom zapojení x-tal stabilný. Už po napísaní celého článku som objavil x-tal 27.12MHz ktorý mi kmitá na 1/3 napísanej hodnoty (tu by pomohlo zmenšiť odpory 1k na menšiu hodnotu, tipujem 680Ω, proste potrebuje väčšie vybudenie). Tieto veci by som bez testeru nezistil.

Pri zmenšovaní odporov v zapojení oscilátoru si treba uvedomiť ešte jednu vec:

Čím menší odpor tým väčší prúd prechádza cez x-tal, miniatúrne x-taly veľké hodnoty prúdu nemajú v láske, takže zbytočne "nervať" cez x-tal extrémne hodnoty, určite sa v dobrom poďakuje.


Čo na záver ? Zase jedna drobnosť ktorá je skutočne užitočným pomocníkom v domácej dielni. Expresne rýchlo skontroluje a vytriedi súčiastky na dobré a tie ktoré to už majú za sebou. A zistíte to skôr ako by ste to dali do zariadenia a až potom zistíte že niečo nie je v poriadku. Tak isto sa tiež stane že dotyčná súčiastka nedopatrením spadne na zem a my nemáme istotu či tento pád na podlahu prežila v zdraví - na toto je tento tester ako šitý.

Kvalitný čítač síce doma mám, ale toto si zaslúži dorobiť na pridanú dosku oscilátorov ešte nejaký citlivý vstup čítača, trebárs do 30MHz (mne postačuje, druhý čítač čo mám ide do 1.3GHz), čo nie je až také zložité a potom to bude ešte univerzálnejší merač, pritom základnú vec - t.j. základné meranie x-talov a TTL oscilátorov prevádza k plnej spokojnosti.

___________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 55 - new clock 4.9152MHz.

By Administrator at May 16, 2022 10:31
Filed Under: SBC6502

clock SBC6502 = 4.9152MHz

 

Pred pár dňami (12.5.) som definitívne prešiel na SBC6502 na vyššiu rýchlosť clocku (doteraz =4.00MHz) - a to na 4.9152MHz. Z uvedeného je jasné že som doteraz mal celkom konzervatívne nastavenie hodín procesoru. Tých dodaných 915.2kHz navyše je pri používaní naozaj cítiť.

 

Za prvé - funguje to za každých okolností, čip 8255AP-5 (je od Mitsubishi, ide v doske na prvú dobrú, vôbec som ho nemusel extra vyberať i keď 6502 poskytuje kratšie pulzy pre zápis a čítanie ako je to u i8080 a i8085), pre programátor PROM 74188 to stíha taktiež, overené priamo programátorom.

 

Za druhé - je to skutočne len o nejaké to malé promile pod magickou hodnotou 5.00MHz - ak bude treba niekedy použiť x-tal 5.00MHz môžem si ho tam kedykoľvek nasadiť (je k dispozícii).

 

Za tretie - je to dané tým že som túto pôvodnú experimentálnu dosku zase "objavil" pri poslednom upratovaní v jednom šuplíku, mal som trochu čas a na doske som odstránil malú chybu (jeden vodič pripojený na prepínač na miesto kde nemal byť, proste boli len prehodené 2 vodiče medzi sebou a vďaka tomu mi v jednej pozícii nebežal výstup 4.9152MHz - aj majster tesár sa občas utne) a tak som ju teda teraz nasadil - a je to O.K., všetko už beží tak ako má a ako je treba, doska sa stále bez najmenších problémov zmestí na svoje pôvodné miesto pod doskou programátoru. Vtedy som ju odložil pretože som už mal postavenú novú, menšiu dosku kde boli osadené 2 oscilátory - 1.8432MHz a 4.00MHz, takže ma to hľadanie problému vtedy netrápilo a jednoducho som túto dosku založil do šuplíku a basta.

 

Za štvrté - takáto hodnota clocku je možno síce mierne neštandartná (veľmi často sa takýto údaj na nejakom 8-bite neobjavuje, asi sa to dá spočítať na prstoch rúk, pritom sa z nej dajú odvodiť niektoré Baudové rýchlosti), ale prečo sa neodlíšiť od ostatných ? 

 

Za piate, použitý procesor je priamo určený na takt 4MHz, takže toto pretaktovanie zvláda ľavou zadnou (beží aj na 6MHz čo je už naozaj podstatne viac (o 50%), mám to otestované, tak isto beží bez najmenších problémov).

 
Zapojenie tejto dosky oscilátorov (je tu možnosť zvoliť jednu hodnotu z celkove dostupných 4 hodnôt clocku) je v staršom článku (schéma - je úplne na jeho konci):

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-28-Pretaktovanie-SBC6502-Overclocking-SBC6502-Clock3d500MHz-!-Clock3d600MHz-!-Part4.aspx

 

Čo asi ešte urobím je to že si do exp.dosky dám x-tal 4.00MHz čo bude dobré ak budem ešte niekedy robiť porovnávačky s inými strojmi (teraz je tam vložený x-tal 4.500MHz), to ale naozaj nevidím ako problém. Nakoniec, stále je tu možnosť zakladať rozličné x-taly a experimentovať - ak bude treba. Jednoducho - občas znovu objaviť niektoré vlastné "odloženky" je naozaj skvelá vec. A po čase iba za pár sekúnd prísť na to kde bol tedy problém tiež nie je vec na zahodenie ...


SmileSmileSmile

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

The Micro UK101 - COMPUKIT UK101, power supply board. Part-6.

By Administrator at May 06, 2022 11:38
Filed Under: SBC8085-NCB85

K Micro UK101 - COMPUKIT UK101 som už dosť dávno nič nenapísal - tak to skúsim dnes "odčiniť". Pre tento SBC som prednedávnom postavil samostatnú dosku napájania, kde sa nachádza DC/DC menič 12V/DC→5V/DC a mini relátko, ktoré pomocou spínača dokáže odpojiť napájanie = t.j  urobí odpojenie napájania. (Vlastne simulujem vypínač napájania.)

 

Micro UK101 - COMPUKIT UK101, power supply board.

 

Veľmi k tomu nie je čo dodať, napájanie DC/DC meniča môže dosiahnuť na vstupe (ak mu to tam dáme) až niekde do hranice 35V/DC, ja mám 12V zdrojov dostatok, takže som zvolil túto variantu napájania. Použitý DC/DC menič je bežne dostupný, odber z neho je minimálny (0.2A na 5V), takže je to také " s kanónom na vrabce". Nastavenie výstupného napätia na požadovaných 5V sa robí s umelou záťažou a zatiaľ bez pripojenia vlastného Micro UK101, až po nastavení správneho výstupného napätia je možné previesť vzájomné prepojenie. Pretože nemám doma nejaké naozaj slušné rozpínacie tlačítko tak som odpojenie 5V napájania od dosky SBC riešil 12V DIL relátkom, dokáže spínať prúd 1A čo skutočne s rezervou postačuje. V ceste je samozrejme ešte invertor signálu z tlačítka ktorý je realizovaný tranzistorom rady BCxxx, je dimenzovaný na kolektorový prúd 100mA (reálne tečie cez relé 12mA). Doska má na sebe aj výkonovú 5.6V ZD (5W Zenerova dióda) zapojenú v nepriepustnom smere ktorá tu slúži ako prepäťová ochrana pre SBC dosku. Celé to ešte istí poistka 1.25A (v prípade prepätia sa poistka prepáli).

 

Micro UK101 - COMPUKIT UK101, power supply board.

 

Výstup z dosky zdroja ide konektorom priamo na dosku SBC. Pre toho kto používa a má k dispozícii zdroj 5V/DC je táto doska asi zbytočná, ale pre nás majiteľov "vysokonapäťových" 12V zdrojov (Laughing) je to príjemné pretože to rieši napájanie SBC bezo zbytku. ak ešte niečo postavím tak tých 12V/DC tam už mám "zadarmo" k dispozícii. A na tejto dodatočnej doske mám potom na to aj voľné miesto.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Je to jedno z možných riešení napájania, tu nejaké hranice ťažko nastaviť (a určiť), berte to skôr ako inšpiráciu na postavenie si niečoho vlastného čo sa ponesie v duchu uvedeného, nepredpokladám že treba schému, kto na to má si to postaviť vie, ostatní nech sa radšej tejto úprave vyhnú a použijú pekne krásne priamo 5V/DC zdroj.

 

Momentálne sa zatiaľ doska PS nachádza nad doskou  Micro UK101, asi nakoniec príde pod SBC, ak to tak umiestnim, nejaké foto určite urobím. Potom síce nebude vidieť samotný display DC/DC meniča, to ale ako problém nevidím pretože hodnotu výstupného napätia (5.0V) stačí nastaviť iba raz na začiatku.

____________________________________________________________

08.05.2022

Prevedená výmena hornej dosky s doskou spodnou:


 

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

05_2022 Blog, Notes.

By Administrator at May 03, 2022 12:14
Filed Under: Blog

03.05.2022

Je čas prevetrať registre procesoru 6502 ... ďalší z benchmarkových testov pre malé 8-bity:

SBC6502 - 54 - Next benchmark test.

____________________________________________________

06.05.2022

Jednoduchá pomocná zdrojová doska pre SBC Micro UK101 - COMPUKIT UK101:

The Micro UK101 - COMPUKIT UK101, power supply board. Part-6.

____________________________________________________

16.05.2022

12.05 som definitívne prešiel na SBC6502 na vyššiu rýchlosť clocku (doteraz som používal už dlhšiu dobu clock = 4.00MHz) - a to na 4.9152MHz:

SBC6502 - 55 - new clock 4.9152MHz.


___________________________________________________________

23.05.2022

Jednoduchý tester rozličných x-talov a TTL oscilátorov:

X-tal + TTL x-tal oscillator tester.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 54 - Next benchmark test.

By Administrator at May 03, 2022 12:10
Filed Under: SBC6502

 

Benchmarks SBC6502.

 

 

Je tu máj, lásky čas - a tak sa patrí prevetrať mašinku v ďalšom benchmarkovom teste - nech si tak isto prevetrá svoje procesorové zákutia a registre ...


Konkrétne test pochádza z tejto stránky:

http://www.retroprogramming.com/2010/01/8-bit-home-computer-benchmarks.html

 

 Pôvodný test:

10 LET W=500:DIM F(W):LET P=1:LET A=3

20 LET F(P)=A:LET P=P+1:IF P>W THEN STOP

30 LET A=A+2:LET X=1

40 LET S=A/F(X):IF S=INT(S) THEN 30

50 LET X=X+1:IF X<P AND F(X)*F(X)<=A THEN 40

60 GOTO 20

Pre potreby SBC6502 je program mierne upravený - Basic pre SBC6502 nevyžaduje zápis v tvare LET=atď.

 

Upravený test pre SBC6502:
10 W=500:DIM F(W):P=1:A=3

20 F(P)=A:P=P+1:IF P>W THEN STOP

30 A=A+2:X=1

40 S=A/F(X):IF S=INT(S) THEN 30

50 X=X+1:IF X<P AND F(X)*F(X)<=A THEN 40

60 GOTO 20

 

Doba behu programu ? Pre SBC6502 (takt 4MHz) je to 48.41sec. - ak program neupravíme (ponecháme LET= atď.) tak potom je beh programu o cca 0.25sec pomalší.

 

Takže je čas doma vytiahnuť mašinu, zapnúť ju a nahrať test ...


Záverom prevzatá tabuľka z uvedenej stránky - doplnené o môj výsledok, Micro UK101 dosahuje v podstate zhodný čas spolu s SBC6502, možno je o nejakú tú desatinku sekundy rýchlejší:

 

System:

CPU:

Time/sec:

 

 

 

Acorn Electron

2.0MHz

138

Amstrad CPC464  

4.0MHz

140

Commodore C64   

1.0MHz

254

Commodore Plus/4 

1.0MHz

267

Tandy 64K CoCo 2

0.895MHz

271

Atari 800XL   

1.8MHz

316

Sinclair Spectrum +3

3.55MHz

288

SBC6502  

4.0MHz

48

Micro UK101

4.0MHz

48

SBC6502

4.9152MHz

39

 

Priamo v debate v pôvodnom článku sú uvedené ešte ďalšie časy ktoré dosiahli niektorí testujúci na svojich počítačoch, takže je dobré prečítať si celú diskusiu.

Prajem príjemnú zábavu !

_____________________

P.S.: 16.05. som pridal do tabuľky výsledok SBC6502 pretaktovaný na 4.9152MHz.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part5. Eprom 2732B ... pffffffff ...

By Administrator at April 28, 2022 09:45
Filed Under: SBC8085-NCB85

Nedá mi ... musím sa zmienil o tom čo som zistil pri "hraní sa" sa s Eprom pamäťami 2732B. V tabuľke v predchádzajúcom dieli (3) som napísal že tieto Eprom sa dajú naprogramovať pri napätí Vcc 5V a programovom napätí Vpp 12.5V. Vcelku pravda - i keď ako sa ukazuje pravda môže byť aj niekde inde, pritom som údaje zberal od seriózneho dodávateľa programátorov Eprom.

 

 

Pozrime sa na to:

AM2732B potrebuje 6.25V VDD Write a Vpp 13.5V čo je vcelku dosť mimo základne uvedených parametrov, výrobca AMD.

NMC27C32B zase požaduje VDD Write 5.50V a Vpp 12.5V, teda upresním - výrobca National Semiconductor, dtto platí pre výrobcu Fairchild.

Na ukážku stačí, pritom medzera medzi programovacími pulzami (aby to nebolo také "jednoduché"), teda ich dĺžka sa tiež môže líšiť.

 

Tu uvedené údaje mám z programátoru TL866, ten ich teda vie napáliť pri správnom nastavení, len som chcel upozorniť že treba byť vždy pozorný pri napaľovaní Eprom a je dobré si vždy ak je k tomu príležitosť si zistiť a overiť čo konkrétna Eprom pre správne napálenie vyžaduje, ušetrí nám to nepríjemné prekvapenia ktoré samozrejme potom nastanú vtedy ak to najmenej potrebujeme.

Rada 2732 a 2732A tieto problémy našťastie nemá, čiže Vpp 25V a Vpp 21V týmito problémami "netrpí" - zase ale treba počítať s tým že zase tie na TL866 bezproblémovo nenapálite (poväčšine).

Pre nás je dobré že v našich končinách tých 2732B veľa nie je k dispozícii.Tongue out

Teraz sa už ani nedivím ak máte s Eprom typu 2732B nejaké problémy pri napaľovaní (ak to pálite na TL866, tak tam to bude OK, pri iných programátoroch ale naozaj môže byť s týmto typom problém, teda hlavne ak nerešpektujú potrebné nastavenia napätí), takýto "mrdník" v potrebných napätiach sa len tak nevidí. Tu sa skutočne tomuto stavu nedá nedá hovoriť inak, nejaká normalizácia tu zjavne chýbala. Našťastie neskôr sa to už pri ďalších, vyšších typoch Eprom zrovnalo - i keď aj tam by som vedel nájsť Epromy čo "šíbujú" napätiami viac ako sa sluší.

Všeobecne platí - ak neviete napáliť konkrétny kus ničím čo máte k dispozícii - použite iný typ o rovnakej kapacite. Ak ani potom nemáte šťastie - asi bude načase to zveriť niekomu kto vo Vašom okolí sa v tom lepšie vyzná a má k dispozícii programátor čo to zvládne.

Nakoniec - napríklad kto sa venuje A1050 tak tu je dokonce veľmi prijateľné urobiť si medzikus pre použitie Eprom o dvojnásobnej kapacite typu 2764 a potom mať možnosť prepínať medzi dvomi OS čo je naozaj dobrá vec - popri inom tak eliminujeme potrebu používať Eprom 2732 ...

____________________________________________________________

Prvá časť USBprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom2b-Prom-programmer-Part1.aspx

Druhá časť USBprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom2b-Prom-programmer-Shield-2732-Part2.aspx

Tretia časť USBprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom2b-Prom-programmer-Tabulka-Eprom-pamati-Part3.aspx

Štvrtá časť USprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom-2b-Prom-programmer-Part4-Prepinac-Vpp-Vpp-selector.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Hyundai PDL 983 UHDDVBT - LCD 9" pre Atari. TV + monitor, prehrávač videa.

By Administrator at April 13, 2022 13:20
Filed Under: Atari

Hyundai PDL 983 UHDDVBT

 

Pred časom som na bazoši za výbornú cenu zakúpil 9" LCD TV - Hyundai PDL 983 UHDDVBT. Hlavne síce pre vnúčatá na sledovanie rozprávok (auto), ale mimo iného dá sa použiť ako slušný monitor aj pre Atari. 9" veľkosť LCD obrazovky je ideálna - je to malé a pritom obraz je už dostatočne veľký. Je jasné, že jeho použitie sa neobmedzuje iba na 8-bit Atari, takže pole pôsobnosti bude veľké.

 

Hmotnosť a rozmery:
Šírka :      265 mm
Hĺbka:        30 mm
Výška:      155 mm
Hmotnosť:1040 g


Len dodám že sa dá nastaviť zobrazenie 16:9, ale aj 4:3 - čo je nazaj výborné. Zabudovaná batéria udrží monitor v chode približne mierne cez hodinu. Momentálne najväčší USB kľúč ktorý s ním používam má 64GB. Napájanie klasika 12V, alebo z autobatérie. A asi to najdôležitejšie - vstupom je tu kompozitné video + zvuk. Káblik na svojom konci má cinche - samčekov, takže prevodný káblik k Atari si treba dorobiť vlastný buď cez tieto cinche, alebo priamo din 5 na 3.5 jack ktorý má 4 kolíkové vývody. Nebudem to tu siahodlho rozpisovať, nechám popis vlastností na oficiálne pramene.

Jediná vec čo mi na ňom mierne vadí - hlasité prejavy tvrdých mikrospínačov (žabky ?) pri prepínaní zdrojov signálu a nastavení pri prehrávaní.

 

Oficiálne pokecy:

Idete na dlhší pobyt a nechcete premeškať pokračovanie večerníčka, obľúbený program, alebo film? Pokiaľ máte prrenosný televízor značky Hyundai s digitálnym tunerom DVB-T už to nebude problém! Stane sa vašim ideálnym spoločníkom na cestách i doma. Chcete začať dovolenku pohodovým cestovaním? Bez kriku a všetečných otázok vašich detí? Zaobstarajte im prenosný televízor, ktorý ich v aute zaručene zabaví.
K prenosnému televízoru dostanete taktiež bohaté príslušenstvo ako praktickú tašku na bezpečné uloženie prístroja s popruhom pre zavesenie na sedadlo automobilu, adaptér do auta, AV kábel, diaľkové ovládanie a anténu pre príjem digitálneho signálu.
Televízor plne podporuje české titulky, disponuje zabudovanými reproduktormi, slúchadlovým a AV výstupom, AV i HDMI vstupom, a nabíjacím akumulátorom.
Prenosný televízor Hyundai je tak, ako jeho väčší kolegovia vybavený užitočnými funkciami, ako napríklad Record Ready. Táto funkcia Vám umožní digitálne nahrávať programy na externý HDD, alebo Flash disk. Vďaka funkcii Timeshift si môžete od sledovaného programu odskočiť a po návrate si ho opäť pustiť. Bude sa vám prehrávať s časovým posunom. Po pripojení k väčšiemu televízoru je možné ho vďaka USB vstupu používať taktiež ako multimediálny prehrávač, ktorý prehráva všetky bežné formáty, ako JPG, BMP, MP4, MP3 atď.
Takže sa jedná o univerzálny cestovny doplnok, vďaka ktorému získávate stále spojenie so svetom. A nielen to! Cez USB vstup je možné prehrávať fotky a videá. Deťom zase púšťať obľúbené filmy a rozprávky. Televízor je vyrobený v jednoduchom čiernom elegantnom prevedení s 9“ LCD displejom a príjemným LED podsvietením.
Malý rozmermi, ale veľký výbavou, to je Hyundai PDL983 televízor – Váš ideálny spoločník na cestovanie!

Uhlopriečka - 23 cm (9")
LCD displej s LED podsvietením
Rozlíšenie displeja 800x480 pxl
DVB-T (MPEG2/MPEG4) - zabudovaný digitálny tuner s podporou EPG
RECORD READY - možnosť nahrávať digitálne vysielanie na HDD, alebo Flash Disk
TIMESHIFT - sledovanie programov s časovým posunom
Prehráva formáty: JPG, BMP, WMA, MP3, OGG, WAV, AVI, MPG, MP4, MKV, TS, TP, MOV, VOB, DivX, XviD
Podpora titulkov
USB vstup
Zabudované reproduktory
Nabíjací zabudovaný akumulátor
Konektory: HDMI výstup*, Slúchadlový výstup, AV vstup, AV výstup
Príslušenstvo: AC adaptér, adaptér do auta, AV kábel, diaľkové ovládanie, taška, anténa

 

Manuál:

Návod CZ PDL983.pdf (1,54 mb)

 

 

Takže ak niekedy budete na bazoši, hľadajte, možno nájdete ... tak ako ja.

Dodatok:

Asi musím zdôrazniť že sa nejedná o recenziu, ale skôr je to upozornenie na to že existuje aj takáto vec. Koho to zaujíma viac si iste ak nie je lenivý recenziu nájde na webe - i bez blbých komentárov voči mojej osobe.Smile

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 3. Iné PC.

By Administrator at April 11, 2022 16:35
Filed Under: Non-Atari

 

To sú mi veci ... bol som dnes doobeda u známeho pre monitory a kúzlo nechceného - pri vzájomnej komunikácii zrazu na mňa vytiahol minitower skrinku, motherboard ASUS, Celeron 2.66GHz, 2GByte RAM, Win 7 Ultimate 32bit, funkčný - a stále je tu k dispozícii paralelný port. Je tu k dispozícii aj jeden sériový port RS232, výstup ide aj cez kompozitné video a tiež ide výstup z videokarty cez S-video. DVI a VGA výstup je samozrejmosťou. Všetky potrebné ovládače už nainštalované - jasné, zasvietili mi oči, dohodli sme sa, cena bola veľmi prijateľná - za ďakujem. Síce som ešte nevedel či to vzájomne s programátorom PREPROM-02 pobeží, ale kto sa bojí nech nechodí do lesa. Skrinka môže byť postavená "na stojáka", ale aj na ležato, proste tak ako komu vyhovuje a na čo je k dispozícii miesto.

Asus Pundit P1


Jediná vec ktorú som musel urobiť - pridať na spodok (pri použití "na stojáka") gumové nožičky, originálna spodná plastová podložka nebola k dispozícii. Už je to doma, všetko nepotrebné som z už disku pred pár hodinami odinštaloval a teraz beží perfektne aj s programátorom PREPROM-02 na plné gule (teda po inštalácii jeho ovládacieho programu). Toto mať doma minulý rok v septembri tak ten Celeron 433 vôbec nezháňam. I keď hlavnou motiváciou pri zháňaní pomalšieho stroja bolo presvedčenie že tam bez problémov pobeží dostupné programové vybavenie pre programátor, ukazuje sa že nie je problémom ani takt 2.66GHz čo je príjemné zistenie. Po vyčistení disku od zbytočného programového vybavenia sa reálne ukazuje že tie osadené 2GB RAM skutočne bezproblémovo postačujú (stále je k dispozícii voľných vyše 800 MByte RAM), nemusím zháňať 2x 2GB RAM moduly (i keď asi ich doma mám, akurát ich bude treba nájsť ... poznámka - našli sa - lenže medzitým som si overil že doska "berie" maximálne 2x 1GB moduly, takže výmena nemá zmysel, zaujímavé obmedzenie - škoda keď sa takto zmrzačí niečo čo by mohlo byť výkonné). Asi onedlho aj tak skúsim nejaký OS čo nebude mať veľké nároky na RAM a tak isto aj na hardvér. A nejaký ten ďalší soft ktorý si "šušňá" na 32bit sa doma zaručene tak isto nájde.


 

Pohľad do vnútorností - hneď na začiatku som si všimol že výstup vzduchu zo zdroja je po čase akosi viac teplý ako by sa patrilo. Po otvorení skrinky som zistil prečo. IDE káblik sa priamo opieral o mriežku pre ventilátor zdroja a významne tým obmedzoval možný prietok vzduch do zdroja, možno blokoval viac ako 2/3 prietoku vzduchu. Stačilo IDE káblik upratať na jeho miesto a takto vzniknutá pár centimetrová medzera už zabezpečila významné zlepšenie chladenia nielen zdroja ale aj celého počítača. Blbinka, ale táto "oprava" je vo svojom výsledku naprosto účinná.

 

Tak som pre kontrolu pomeral rozmery skrinky pre už spomínaný počítač s procesorom Celeron 433MHz:

36cm dĺžka x 18cm šírka x 42cm výška, kubatúra skrinky cca 27.12l

 

Asus skrinka Celeron 2.66GHz:

35cm dĺžka x 27cm šírka x 9cm výška, kubatúra skrinky cca 8.5l

Takže nejaký ten "nepatrný" rozdiel v litráži tu naozaj existuje a je jasné čo onedlho pôjde z domu a čo doma zostane. Toto sa mi veľkostne hodí perfektne na moje voľné miesto, no čo, občas sa podarí pri nákupe (predchádzajúcom PC s C433) šliapnuť nohou trochu vedľa, hlavné je to že to aj tak nebolo do h...a, Smile.

Celkom úspešný deň.

__________________

13.04.2022

Nedalo mi, predsa len nejaké veci sa mi pri behu pod Win7 Ultimate celkom nezdali, občas nečakane záťaž bola chvíľami na 100% - ani som si neodzálohoval obsah HDD a pustil som dnes doobeda natvrdo inštaláciu Win 2000, akosi sú mi milšie ako Win ME a aj Win 98 (alebo neskoršie SE) a viem že hardvérové nároky budú oproti Win7 podstatne menšie. Takže - výsledok ? V pohode zbehla inštalácia, akurát najväčší HDD čo mi to bralo je do 128GB. Nevadí, ponúklo systémových 80GB a zbytok ako druhý disk, s tým viem žiť. Najdlhšie trvalo formátovanie disku - tu žiaden quick format neexistuje, vlastnán inštalácia po naformátovaní trvala skutočne len pár minút. Nainštaloval som najprv drivre, potom postupne rad zaradom service packy. Výsledná spotreba RAM = 117MByte (nakoniec to bolo ešte menej = 109MByte), čiže do celkových 2GB RAM je tu celkom slušná rezerva, drivre som našiel na stránkach Asus-u tak pre Win 2000 ako aj pre Win XP (pre ne mám inštalačku tiež, takže možno, niekedy ...)

Jediný problém - neinštalujte ovládač zo stránok ELNEC-u s označením pg4uwarc284.exe - ten už programátor PREPROM-02 naozaj nepodporuje - i keď na ich stránkach sa tvrdí niečo celkom iné ... (mal som na túto verziu programu odkaz aj na mojich stránkach, už som to tam odstránil). Programátor priamo, bez akýchkoľvek pomocných prvkov tak isto napaľuje Eprom 271010, 27020, 27040 a 27080, pritom na webe je práve na tieto veľké Eprom na tomto programátore plno protichodných popisov ktoré tvrdia že bez dodatočných shieldov to nejde, odskúšal som všetky spomenuté typy Eprom reálne napálliť - a PREPROM-02 beží a napaľuje ich bez najmenších problémov. Rezerva výkonu je obrovská a nenašiel som nič čo by teraz akokoľvek brzdilo túto kombináciu pri používaní. Tu zase platí - používať vlastný rozum sa vždy oplatí.

Na počítač je teda teraz nainštalovaný program s označením verzie pg4uwarc251.exe, ten skutočne fičí v pohode, priznám sa že Win 98 či už vo verziách SE alebo Win ME nemám chuť skúšať inštalovať - aj tak by som tieto OS určite dal preč - ale je pravdepodobné že by na nich bežal bez problémov tiež.

__________________

14.04.2022

Už som sa dostal na hranicu 100MByte obsadenej RAM ...

Všimol som si že ventilátor na chladiči procesoru sa rozbieha až pri jeho teplote keď dosiahne 42ºC, pri štarte sa na okamžik roztočí naplno, potom sa zase za okamžik vypne. Ak sa nainštaluje rutina pre sledovanie teplôt od Asus-u ktorá je pre Win2000 tak potom to začne na chvíľu "pindať" než sa ventilácia zapne, zaujímavé chvíľu pindá a ptom stíchne ... tu niečo v systéme predbieha o kus to čo sa má ozvať až neskôr, je dobré o tom vedieť.

Teraz si už uvedomujem že v tej dobe tie 2GB RAM skutočne stačili, viď obsadenie RAM pod Win2000, dtto platí aj pre WinXP (tie chcem nainštalovať, natrvalo, už som sa rozhdodol), iná káva je už ak je sú nasadené Win 7 ... a s tým súvisiace strmo stúpajúce nároky na dostatočnú RAM, teda nielen na ňu ale aj na potrebné systémové požiadavky.

___________________________________________________________

21.04.2022

Dnes som na PC nainštaloval Windows XP Professional. Nasledovala inštalácia driverov, skutočne je ešte potrebné nahrať aj service pack2 a SP3, bez nich by spústa vecí nešla spustiť. Najvyššia verzia net frameworku čo išla nainštalovať bola 4.0 (je to posledná 32 bit verzia). Spotreba RAM stúpla, ale stále je to na veľmi prijateľnej hodnote, je to menej ako 160Mbyte. Samotná čistá inštalácia Win XP zbehla za 10 minút (bez SP a driverov). Drivre (aj pre Win 2000) pre Win XP majú len pár súborov a pritom je tam už k dispozícii všetko čo je treba, čiže ich inštalácia zbiehala expresne rýchlo.

Najväčším problémom bolo doma nájsť samotnú dobre založenú inštalačku XP, je fajn ak si myslím že je uložená na konkrétnom mieste - a pritom bola niekde úplne inde. No nič, hlavne že je nakoniec k dispozícii.

Po pár rokoch (už je to 10 a viac ?) sa môže v mieste uloženia mýliť každý.Tongue out

Počítač je stále veľmi svižný a tu asi skončím a nechám na tom tento OS, zatiaľ beží na ňom všetko čo potrebujem spúšťať, teda myslím tým 32bitové aplikácie.

___________________________________________________________

Druhá časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Programator-PREPROM-02-Programmer-PREPROM-02-Part-2.aspx

Tretia časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Programator-PREPROM-02-Programmer-PREPROM-02-Part-3-Ine-PC.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

DRAMduino - tester DRAM 4164(64kx1) - 41256(256kx1). Part3.

By Administrator at April 10, 2022 09:00
Filed Under: SBC8085-NCB85

Vzhľad programového vybavenia pre DRAMduino, výstup ide cez Hyperterminál, 9600Bd, 8bit, no parity, handshake, táto programová verzia prevádza 100 cyklov testu založenej  DRAM, potom sa program ukončí. Po skončení jednoho cyklu sa na 4 sekundy rozsvieti zelená LED (ak je DRAM OK), ak je problém rozsvieti sa červená LED a program ukončí svoju činnosť. Samozrejme program beží aj bez pripojenia na Hyperterminál.


Voľba typu testovanej DRAM.

 

Takáto hláška nabehne ak založíme DRAM 4164 a pritom máme prepínač nastavený na typ 41256 ...

/čiže aj tento stav je ošetrený/


Chybové hlásenie (ak je zlá DRAM, simulované otvorením ZIF pätičky počas testu).


Záverečná hláška po prejdení 100 cyklov testu.

Program:

dramduino_saso_100.hex (12,07 kb)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, rate post:

Strobeduino - stroboscope Atari 1050 + PC drive, 278.5RPM, 288RPM, 300RPM, 360 RPM

By Administrator at April 06, 2022 18:30
Filed Under: SBC8085-NCB85

Shield pre Strobeduino.

 

Jedná sa o špecializovaný stroboskop pre správne nastavenie otáčok u disketovej jednotky Atari 1050, je tu možnosť nastaviť 287.5 RPM/min alebo 288 RPM/min. Pre Atari XF551 a PC mechaniky slúži pre kontrolu rýchlosti otáčania na 300 RPM/min, dtto pre PC HD mechaniky na 360  RPM/min. Celé to používa ako základ dosku Arduino Uno - tak som to pomenoval Strobeduino.


Prehľadná tabuľka rýchlosti otáčok rôznych druhov PC diskiet:

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Pre meranie a nastavovanie otáčok netreba žiadne galvanické prepojenie s kontrolovanou disketovou jednotkou, Strobeduino používa vlastné napájanie.

 

Pre použitie s Atari 1050 ktoré používa mechaniku TANDON netreba nič ďalšieho, stačí otvoriť a iba zložiť vrchný kryt na disketovej jednotke a potom sa priloží strobe_LED priamo nad stredový tŕň a pomocou trimru VR2 sa nastavia správne otáčky, t.j. otáča sa trimrom dovtedy až príde k úplnému zastaveniu výsečí, ak výseče zdanlivo stoja tak rýchlosť otáčania priamo zodpovedá požadovaným otáčkam. Najjednoduchšie je založiť prázdnu disketu (alebo iba naformátovanú, teda bez inštalovaného DOS-u) a zapnúť počítač, ten sa potom snaží načítať obsah diskety, ale keďže tam nič nie je vypíše na obrazovku "Boot error" a nanovo sa pokúša načítať obsah, tento stav potom zbieha stále dokola - v tomto režime sa dajú nastaviť otáčky najlepšie. Stredový tŕň má 16 výsečí (sektorov) pri mechanike TANDON kde sa strieda plast a medzera. Pre mechaniku WST neviem posúdiť či to stačí, pretože neviem koľko sektorov u nej má stredový tŕň. A zatiaľ som nevidel ani jeden obrázok WST mechaniky kde by sa tie výseče dali spoľahlivo spočítať. (Ak WST mechaniku niekto má, za kvalitný obrázok stredového tŕňa alebo poskytnutú informáciu o počte výsečí budem povďačný.)

 

Základná doska Atari 1050 s označením trimru VR2 pre nastavenie otáčok.

 

Na rozdiel od môjho staršieho projektu kde sa dali sledovať a nastavovať otáčky len pre jednu hodnotu 288RPM/min (na konci článku je odkaz), tak teraz máme možnosť pracovať celkom zo 4 možnosťami, pričom platí nasledovné:

D1=sw1, D2=sw2, D3=sw3 a D4=sw4

 

Pri Atari 1050 máme dve možnosti voľby:

sw1 - nastavujeme 287.5 RPM/min (táto voľba je najžiadanejšia)

sw2 - nastavujeme na 288 RPM/min

pre PC mechaniky sú k dispozícii ďalšie dve možnosti:

sw3 - 300 RPM/min - pre DS/DD (360kB mechaniky 5.25"),

                               HD mechaniky 3.5"

sw4 - 360 RPM/min - pre HD mechaniky (5.25")

 

Pre použitie pre sw3 a sw4 je potrebné na zadnú stranu disketovej jednotky (na zotrvačník) nalepiť obrázok zo stroboskopickým kotúčom - ten prikladám na konci článku.

 

V prípadoch použitia sw3 a sw4 len kontrolujeme správnu rýchlosť otáčok, nemáme žiadnu možnosť tieto hodnoty regulovať. Ak je všetko OK a výseče buď úplne stoja, alebo sa výseče iba mierne pohybujú buď jedným, alebo druhým smerom. (Podľa toho či sú otáčky mierne nad, alebo pod potrebnou hodnotou.)

Ak sa točia rýchlo na jednu alebo na druhú stranu tak sú otáčky rozhasené tak tu potom pomôže iba výmena disketovej mechaniky za nejakú inú. Je to naozaj jednoduchý test, ale rozhodne nám dáva správne výsledky.


Použitá základná doska.


Pre toto konkrétne zapojenie som ako základ zvolil Arduino UNO (clock = 16MHz), teda jeho 100%-ný klon, dosku som mal založenú doma, bola za pár šupov a ani si už nepamätám kde som ju splašil (bola to nejaká burza, ešte v origo sáčku), akurát viem ža ma stála "celé" 3.-€, tak teraz prišiel čas dosku nasadiť do prevádzky. Sériová komunikácia smerom na vývojové prostredie ide cez čip CH340, teda najprv som musel nahrať jeho driver. Pohoda, potom sa už doska a vývojové prostredie poznali.

Zdôrazňujem, program stroboskopu nemá aktívny sériový výstup, myslím že tu ho k jeho činnosti naozaj netreba (kto by ešte chcel sledovať niečo na displeji ak potrebuje sledovať stroboskopický kotúč ...) a aj tak predpokladám že Strobeduino bude zásadne fungovať v tzv. ostrovnom režime, t.j. dostane externé napájanie 9V (alebo z 5V z USB) a to bude všetko čo potrebuje na svoju prevádzku.

Čo mi celkom nevyhovuje je použitý microUSB konektor na tejto doske, priznám sa že nemám k nemu príliš veľkú dôveru, teda k jeho výdrži a odolnosti proti ulomeniu. Snáď to ale chvíľu vydrží ...

 

Pre stavbu Strobeduina som použil už hotový univerzálny shield (sú bez problémov k dostaniu), je za babku, je tam už kopa veci predpripravených takže stavba veselo pokračovala.

 

 

 

Úpravy na doske sú len minimálne - obidve 3mm LED na doštičke boli červené, čo mi nevyhovovalo, tak som tú napravo zamenil za zelenú. Tá vľavo je tzv. err_LED kde červená farba vyhovuje. Obidve LED majú v sérii iba 220Ω odpor, takže obidve do série s tým pôvodným odporom dostali ďalší 330Ω odpor, t.j. teraz sú LED s odpormi cca 560Ω, pre err_LED ešte pribudol do série ďalší odpor 470Ω aj tak svieti viac ako dostatočne. V schéme som už nakoniec zakreslil iba výslednú hodnotu takto zapojených odporov v sérii - toľko na vysvetlenie prečo na shielde vidíte viac odporov ako je v zakreslenej schéme. Čo je na tejto doštičke naozaj príjemné - obidve LED sa nachádzajú v jednej rovine. Tlačítko reset je na shielde priamo funkčné (preto jeho zapojenie v schéme je len čiarkovane naznačené) a teda som s ním nemusel nič robiť, druhé tlačítko sa nevyužíva. Na výstup som použil 3-kolík - ten sa na to priamo ponúkal, aktívny je stred (2-ka) a 1-ka a 3-ka je Gnd. Odpor 680Ω v zapojení slúži len ako ochrana pred priamym pripojením vstupov Arduina voči +5V (zase raz moje vlastné riešenie, nie je to síce nutné, ale takto zapojené sa mi to viacej pozdáva).

Čo mi na doštičke vyslovene nesedí - tak to sú stojace odpory 220Ω, každú chvíľu sa o ne prstom zavadí, odporúčam ich vypájkovať a dať tam priamo potrebný výsledný odpor - vidím to tak že tie odpory nakoniec fakt vyhodím a výsledné nové odpory dám na ležato.
Základné potrebné frekvencie ktoré sa generujú pre jednotlivé nastavenia switchov boli skontrolované čítačom, sedia presne.

 

Pre strobe_LED je použitá červená 5mm supersvietivá LED (2mA typ).

(V danom zapojení pre Strobeduino svieti viac ako dostatočne,

bez problémov ju priamo vybudí výstup z Arduina.)

 

Nasleduje vlastná schéma shieldu:

V zapojení je nastavený switch 1 ako zopnutý,

t.j. do D7 ide log.1., teda pre 287.5RPM/min.

 

Poznámka:

Oprava, v texte pod schémou bolo uvedené zopnutie na D6, má tam byť ale zopnutie na D7, už opravené.

 

Po zapnutí Strobeduina sa na shielde rozsvieti trvale zelená LED (= prítomné napájanie), na 2 sekundy sa rozsvieti červená err_LED (naľavo), dtto sa rozsvieti na rovnakú dobu aj strobe_LED ktorá je tak isto červená, potom príde k ich zhasnutiu, je to kontrola že sú obidve LED v poriadku.

Ak nie je zapnutý ani jeden switch (t.j. sw1, alebo až sw4), tak err_LED sa trvale rozsvieti a strobe_LED zostane iba slabulinko "žhnúť" (treba sa pozrieť priamo na čip LED-ky aby ste to "žhnutie" uvideli, t.j. stroboskopický efekt je vypnutý. Zároveň týmto slabým "žhnutím" nám dáva najavo že samotná strobe_LED je funkčná a v poriadku.

Po správnej voľbe a nastavení jedného zo switchov a opätovnom resete po 2 sekundách zhasne err_LED a rozsvieti sa strobe_LED a už "beží" na nej potrebný pracovný kmitočet. Táto 2 sekundová kontrolná doba sa dá skrátiť, ale zatiaľ mi to skrátenie času nedáva zmysel, nezdržuje to a pritom máme funkčnú kontrolu toho čo sa deje.


Zmena nastavenia switchov sa môže previesť počas chodu zariadenia, ale aby sa zmena zaregistrovala priamo v programe - je potrebné následne stlačiť reset.


Ak náhodou zapojíte naraz viacero spínačov tak sa zopakuje stav ako keď nie je zapojený žiaden spínač - natrvalo sa po začiatočnom teste rozsvieti err_LED a jemne začne "žhnúť" strobe_LED, alebo inak - proste aj tieto stavy sú v programe ošetrené.

 

Čiže celkový záver - ak trvale zostane svietiť err_LED - tak ste nenastavili správne polohy pre jednotlivé switche.

 

Skompletovaný Stroboshield.

 

Čo sa deje v rámci 1 pulzu na výstupe (strobe_LED) ?

Vo všetkých 4 režimoch je dodržovaný tento režim:

80% dĺžky pulzu je tma, 20% dĺžky pulzu svieti strobe_LED.

Tieto hodnoty sa ukázali ako najlepšie aby bol stroboskopický efekt pri jeho sledovaní dostatočne výrazný.

 

Verzia programu 1.2 pre Arduino UNO:

Arduino_stroboscope1_02_full.ino (2,21 kb)

 

No a teraz poďme na vlastný stroboskopický kotúč pre použitie zo Strobeduino-om je potrebný pri kontrole rýchlosti teda nastavení switchov D3 a D4, ako som už spomínal treba ho uchytiť priamo na zotrvačník disketovej jednotky (na jeho stred) buď nejakou neinvazívnou kvapkou lepidla, alebo kúskom obojstrannej samolepiacej pásky.


Takto vyzerá vlastný stroboboskopický kotúč, pracuje sa iba s okrajovou

vrstvou, t.j. s tou kde sa nachádza 16 samostatných výsečí

(z toho je 1/2 výseče čierna a a 1/2 výseče je biela).

 

Prikladám aj obrázok z ktorého si môžete stroboskopické kotúče pre svoje vlastné merania vytlačiť doma na svojej tlačiarni:

8x 16_sec_stroboscope_disc.PNG (42,92 kb)


Pozrime sa na krátke video ako to funguje v praxi, máme disketovú jednotku Atari 1050 a zopnutý je switch D2, t.j. nastavujeme otáčky na 288RPM/min pomocou trimru VR2, nerobil som teraz extra video, prevzal som ho z môjho prvého stroboskopu, princíp nastavovania je stále naprosto rovnaký:

video

RPM_setting.mp4 (10,17 mb)

 

Slovo na konci:
To že som sa do toho zavřtal - tak za to je "zodpovedná" svojím spôsobom jedna osoba - a to Radim Polášek. S niektorými vecami som sa pred časom na neho ohľadne Arduina otočil a a on mi v mojich začiatkoch poradil kam sa vrtnúť, za čo som mu neskonale vďačný. Síce to vtedy vôbec nesúviselo s týmto konkrétnym projektom, ale donútilo ma to začať študovať nejaké tie záležitosti okolo Arduina - a potom raz večer, ako vždy tesne pred spaním ma napadlo - a prečo si nepostaviť stroboskop priamo na Arduine ? Je to naozaj len pár týždňov keď som si akurát tak vedel nahrať do Arduina už hotový program, Radime, vyhecoval si ma ! (A zase som sa niečo pri tom naučil.)

____________________________________________________________

 

Tu odbočím trošku do histórie.

Koho daná problematika zaujíma hlbšie si môže pozrieť môj starší projekt stroboskopu pre Atari 1050 ktorého riešenie je založené čiste na starších TTL obvodoch a dokáže nastaviť rýchlosť otáčania iba na jednu rýchlosť a to na 288RPM/min:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Meranie-otacok-Atari-1050-Atari-1050-RPM-stroboscope.aspx

 

TTL stroboskop pre 288RPM/min.

____________________________________________________________


Na konci pripomeniem že Strobeduino vlastne vychádza z jedného môjho rozbehnutého a nakoniec nedokončeného projektu:


Už dlhšie som "nosil" v hlave projekt stroboskopu s vlastne rovnakými parametrami, vymyslel som to celé na 3 integrovaných obvodoch TTL a jednej EPROM pamäti 27256, malo sa to volať CEDU (Central Eprom Digital Unit). Určite to funguje a celý "rozum" je ukrytý práve v Eprom pamäti, pozdávalo sa mi že to celé nepotrebuje žiaden mikroprocesor. Vyriešený (a už je aj napísaný) obsah Eprom, lenže - napadlo ma nakoniec celkom iné riešenie. Zase jeden projekt ktorý nakoniec išiel priamo do šuplíku a do zabudnutia ... - ale netrhá mi to žily.


Takže už len nasleduje obrázok blokovej schémy ako by projekt opusteného "CEDU" vyzeral:

 


Lenže (ako to už býva) - prednedávnom som sa začal venovať Arduinu a tak ma napadlo uvedenú záležitosť doslovne "pretaviť" práve na dosku Arduina Uno, bác a už v tom mám aj mikroprocesor ! (Musím priznať že tu mi prišiel vývoj predsa len pružnejší.) No, síce som v Arduine problematike začiatočník ale aj tak si myslím že sa mi podarilo uviesť do prevádzky stroboskop na tomto zariadení ktorý robí to čo má, takže plná spokojnosť. Akurát som si to ale celé v hlave musel preprogramovať, doma ležal človek s covidom a tak som mal čas premýšľať ako na to.

____________________________________________________________

CEDU by bol vo výsledku určite rozmermi menší, tiež by sa dala v zapojení použiť doska Arduino Nano a na univerzálku osadiť zbytok zariadenia a bolo by to celé tak isto podstatne menšie ... ale tu celkový rozmer zariadenia nehrá pri používaní nejakú zásadnú rolu.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, rate post:

04_2022 Blog, Notes.

By Administrator at April 02, 2022 17:39
Filed Under: Blog

02.04.2022

K včerajšiemu dňu som mal chuť zverejniť nejaké tie komentáre k Rusku, ale sú to takí hajzlíci že som si to nakoniec odpustil.

___________________________________________________________

04.04.2022

V poslednej dobe - dva komentáre k Rusku = 2x výpadok mojich stránok ... no comment, no cement.

___________________________________________________________

06.04.2022

Špecializovaný stroboskop pre sledovanie a nastavovanie otáčok pre Atari 1050 a pre PC disketové mechaniky:

Strobeduino - stroboscope Atari 1050 + PC drive, 278.5RPM, 288RPM, 300RPM, 360 RPM

____________________________________________________

10.04.2022

DRAMduino tester v akcii:

DRAMduino - tester DRAM 4164(64kx1) - 41256(256kx1). Part3.

____________________________________________________

11.04.2022

Dnešný "nákup" malého PC:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 3. Iné PC.

____________________________________________________

13.04.2022

Malý 9" LCD monitor (DVBT TV):

Hyundai PDL 983 UHDDVBT - LCD 9" pre Atari. TV + monitor, prehrávač videa.

_________

Dnes som preinštaloval OS na počítači popisovanom v šlánku z 11.04. t.m., dal som tam len tak z hecu OS WIN 2000, teraz je to delo, pozri si koniec článku z 11.04.

___________________________________________________________

22.04.2022

Na uvedené PC som nakoniec nainštaloval Win XP Professional, pohoda, na tomto systéme tu zostanem.

___________________________________________________________

23.04.2022

Pár riadkov v súvislosti s článkom o 9" LCD monitore Hyundai - zase sa mi ozval už pár rokov notorický vrták - vraj som nedodal foto konkrétneho výstupu. Milý vrták, snaž sa o niečo aj sám, nielen stále požadovať čo chceš konkrétne Ty. Uverejním výstup na Atari a budeš požadovať výstup na ZX Spectrum, ak dám to tak bude chýbať výstup pre Sharp ... ako vidieť trolovia sú skutočne nesmrteľní. Čo tak zapojiť vlastné mozgové závity (teda ak nejaké existujú) ? No, zase na druhú stranu - aspoň niekto kto je na mojich článkoch životne závislý - a cíti trvalú potrebu ...

___________________________________________________________

27.04.2022

Dnešné doobedie som strávil (mimo iného) prácou zo ZIP mechanikami pre 100MByte médiá. Našiel som doma celkove 14 médií a 2 mechaniky ZIP-ky, jedna ide cez IDE rozhranie a druhá funguje cez USB rozhranie. Tá USB viem že pred rokmi nešla s originálnym zdrojom 5V/DC/1A (ani nešlo vyhodiť médium z mechaniky a tak ju to pekných pár rokov malo v sebe) a tak som dnes skúsil iný, spínaný zdroj 5V/DC/2A, naskočila na prvú dobrú a médium išlo von bez najmenších problémov. Obsahy na médiách boli z rokov 2002÷2004, akurát ma to na okamih vrátilo do tej doby, všetky súbory boli aj po tých rokoch mna médiách plne čitateľné (kopíroval som ich najprv na hdd, až potom som médium nanovo formátoval), dnes tam už nie je nič svetoborné, ale proste ma zaujímalo či je obsah plne čitateľný - a naozaj bol, ani jedna mechanika zo súbormi nemala najmenší problém, to je naozaj pekné. Tak isto fungujú všetky médiá, pri testoch som na ne kopíroval súbory ktoré zaplnili celú kapacitu média, zase bez najmenších problémov. No, beží to, kapacita je ale tak malá že akýkoľvek dnešný (a aj starší) USB kľúč to ľavou zadnou strčí do vrecka. Vznikalo to v inej dobe keď tie USB kľúče ešte neexistovali a bol to vtedy naozaj posun vpred, dnes je to to už len taká nostalgická spomienka.

___________________________________________________________

28.04.2022

Skúsenosti s programovaním Eprom typu 2732B (4kByte):

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part5. Eprom 2732B ... pffffffff ...

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part4. Prepínač Vpp. Vpp selector.

By Administrator at March 29, 2022 10:35
Filed Under: SBC8085-NCB85

Riešenie č.1


Mám dve riešenia ako riešiť prepínač pre nastavenie programovacieho napätia, naprv idem na to prvé ktoré som urobil:


Riešenie číslo 1 (23.03.2022):

 

Dnes som vyrobil (možno dočasné) riešenie prepínania programovacieho napätia priamo na hornej strane programátoru. Je to jednoduché, síce menej elegantné ako keby tu bol trojitý prepínač - ale ten momentálne nemám doma k dispozícii. A ak s tým nebudem spokojný tak to len odpojím - bez akéhokoľvek pájkovania a nahradím niečím lepším. Takže, zatiaľ stačí takto, neskôr uvidíme.

Vlastné pripojenie jumprov na dosku je vyriešené nastrkovacími káblikmi, takže na doske pre programátor sa nerobí absolútne žiaden zásah čo mi vyhovuje, v SMD sa aj tak nerád "prplem", teda pokiaľ je to možné - tu to možné je.


Pomocná doštička je umiestnená na plastových soklíkoch, vďaka tomu sa nachádza cca 2.5 mm nad vlastnou doskou USBprog - čiže skrat tu nehrozí ani náhodou. Prepínač pre 25V je tu iba formálne (je nezapojený), pretože pre napätie 25V musí byť kontakt celkom rozpojený. Aj tak som tam jumper osadil, pretože niekde tá prepojka fyzicky stále musí byť - aby sa nestratila. (Pôvodne je tam zdroj 25V, ak sa k jeho odporu 43kΩ pripojí paralelne odpor 220kΩ, potom máme k dispozícii 21V, alebo ak tam paralelne pripojíme odpor 39kΩ tak dostaneme výstupné programovacie napätie =12.5V, toto všetko je na doske programátoru už urobené, teda naozaj stačí vyviesť iba 3 drátiky.)


Vďaka presahu doštičky smerom vpravo sú "zadarmo" skryté prívody potrebných káblikov (3 kusy) ktoré sú privedené na túto doštičku. Na spodnú stranu som pridal cuprextitovú dosku na ochranu pred poškodením náhodným dotykom. (Ešte treba zaobliť vonkajšie hrany pridanej doštičky s prepínačmi.)

Ako vidieť spodná, teda ochranná doska sa vyvíja. Pridaný soklík, ktorý chráni USB konektor - aby sa nedal vylomiť zasunutý USB káblik. Spodná cuprextitová doska je uzemnená (prepojenie je jedným vodičom, vodivá plocha sa nachádza na spodnej strane doštičky) je nastriekaná výraznou červenou farbou - proste som zmenil často používanú tmavošedú farbu za niečo výraznejšie. A už sú zaoblené hrany hornej prídavnej doštičky.


 

Dôvod takejto úpravy je jasný - dobrá dostupnosť nastavenia potrebného programovacieho napätia, takto je to naozaj jednoducho dosiahnuté. Aj napriek tomu že je toto riešenie pokrok tak už mám predstavu ako by som to chcel vyriešiť ešte o niečo lepšie, predsa len je tu možnosť nežiadúceho kontaktu na vývodoch prepínača zo statickou elektrinou - lenže v tomto okamžiku nič lepšie nemám k dispozícii.

____________________________________________________________


Nasleduje riešenie číslo 2 (29.03.2022):

 

Riešenie č.2

 

Tu je už použitý posuvný prepínač a teda nastavenie programovacieho napätia Vpp je uľahčené a mimo iného prináša výhodu aj v tom že neprichádzame do kontaktu s vývodmi a teda je potlačený vplyv možnej statickej elektriny, akurát som doštičku musel vyrobiť nanovo. teraz je na jej spodnú stranu nalepený posuvný prepínač (pomocou niekoľkých kvapiek Epoxy) a zase je prevedené prepojenie na dosku programátoru pomocou 3 vodičov. Prívod tejto kabeláže je rovnaký ako v prechádzajúcom riešení.

 

Samotný prepínač má väčšiu stavebnú výšku (je celý umiestnený pod pomocnou doštičkou) a tak museli byť použité vyššie distančné stĺpiky pod doskou prepínača aby neprišlo ku kontaktu kovového obalu prepínača zo samotnou základnou dosku programátoru (vyhýbam sa tým možným skratom). Medzera je síce malá, cca 1mm, ale na spodnú stranu bočnú prepínača som pre istotu dal ešte kúsok samolepiaciej izolačnej pásky, istota je istota.

 

Zatiaľ som na nič lepšieho neprišiel - takže momentálne je toto asi "definitíva" pre tento programátor, do jeho dosky pritom stále netreba urobiť žiaden zásah - čo sa mi maximálne pozdáva. Nastavovanie potrebného napätia sa prevádza pohodlne (nehrozí strata prepínacieho prvku - kde je zase ten jumper?). Poslednou úlohou bude zohnať nejaké dobré, šikovné gumové nožičky na spodok - aby sa to celé ani náhodou pri používaní nekĺzalo po stole.

__________

01.04.2022

Nejedná sa o prvoaprílový žart, autor programátoru dnes potvrdil že už pracuje na elektronickej verzii prepínača, čiže potom toto celé "odpadne" a bude to vo výsledku pre usera ešte jednoduchšie na používanie. Držím palce !!!

____________________________________________________________

Prvá časť USBprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom2b-Prom-programmer-Part1.aspx

Druhá časť USBprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom2b-Prom-programmer-Shield-2732-Part2.aspx

Tretia časť USBprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom2b-Prom-programmer-Tabulka-Eprom-pamati-Part3.aspx

Piata časť USBprog:

http://blog.3b2.sk/igi/post/USBprog-Eprom-2b-Prom-programmer-Part5-Eprom-2732B-pffffffff-.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 2.

By Administrator at March 26, 2022 18:30
Filed Under: Non-Atari

 

 

Konečne ! Po dlhej, dlhej dobe som vytiahol na denné svetlo PC ktoré som pred časom kúpil (ešte minulý rok, nič extra čo sa týka výkonu - je to iba Celeron 433MHz, 384MB RAM a WinME). Aby bolo jasné - práve takúto mašinku som chcel, teda aby to nebežalo príliš rýchlo, ale zase nech to nie je celkom pomalé, k dispozícii je celkove 6x USB port čo je naozaj hodne /je tu pridaná doska zo 4x USB port/ a hlavne má v sebe potrebný paralelný port (ten sa hodí nielen na programátor). Kontrola ukázala že systém je celkom čistý, zbytočnosti som z disku vyhádzal (staršia verzia Office, nejaké štandartné hry, následne som potom samotný HDD prehnal cez antivír), teraz je to pri štarte už aj adekvátne rýchle. Pretože mám doma programátor PREPROM-02 tak som sem ovládací program "natiahol" a nainštaloval. Program (je k dispozícii na stránkach elnec.sk), má označenie pg4uwarc251.exe, je to verzia ktorá beží pod Windows - od 32 bit po 64 bit a je to posledná verzia programu čo podporuje programátor PREPROM-02.


Pre záujemcov pridávam poslednú verziu programového vybavenia pre DOS:

Link na download DOS-ovej verzie (pg4uarc.exe):

Preprom-02 last DOS ver.

 

Link na download software pre ostatné typy Windows (Win SE, Win ME, Win 2000, Win XP, Win7):

Preprom-02 win32/64

(Inštalačka má 25.4MByte, po rozbalení na disku zaberie cca 75.5MByte.)

_____________________________________________________

Doplnok 29.04.2022:

Na týchto OS som to osobne otestoval, program beží bez problémov, len ako som už spomínal treba mať pre používanie k dispozícii paralelný port. Ešte dodám že táto posledná verzia programu pre PREPROM-02 pochádza z roku 2008, t.j. odvtedy už prešlo 14 rokov. Win verzia programu poskytuje na displeji naozaj hodne údajov a oproti DOS verzii je to skutočne neporovnateľne komfortnejšie.


Otestované na PC - Celeron 433MHz/384MB RAM:

- Win ME

- Win 2000

- Win XP

a na druhom PC - Celeron 2.66GHz/2GB RAM:

- Win 2000

- Win XP

- Win 7/32bit

 Na obidvoch počítačoch s uvedenými OS bol program naprosto funkčný.

____________________________________________________________

Je jasné že na začiatku som to skúšal na spodnej hranici kde to dokáže fungovať (C-433MHz), programátor tu beží a funguje výborne. Spomeniem jednu príjemnú vlastnosť programu, dokáže rozdeľovať obsahy Eprom na potrebné Lo a Hi byte , alebo lepšie povedané Odd a Even /napríklad vhodné pre OS Atari ST/ - nielen pre 2 kusy Eprom, ale aj pre 4 kusy, čiže ušetrí práce ktoré by boli potrebné vynaložiť v tomto smere. Tak isto dokáže programovať Eprom pamäte ktoré majú 16-bitovú datovú zbernicu. Priznám sa že vo Win verzii sa s programátorom pracuje predsa len omnoho prívetivejšie ako pod DOS-om - je tu viac údajov k dispozícii naraz na obrazovke.


Prvotná voľba nastavenia - PREPROM-02.


Programátor nájdený.

 

Ukážka načítania Eprom typu 27128.

 

Takže som spomenutý programátor rozbehal nielen pod DOS-om, ale aj pod Windows. Paralelný port je nastavený do režimu SPP. Použitý HDD v PC má veľkosť celých 40Gbyte, na dnešnú dobu úsmevné, ale tu to naprosto postačuje. USB konektivita je vec výborná, prenosy fungujú ostošesť. RAM používa 3 kusy pamätí, teda 3x 128Mbyte = 384MByte čo je tu dostatočná hodnota. WinME sú teraz naozaj "oholené" od všetkých zbytočností - takže sú prekvapivo svižné i keď samozrejme bežia na HDD. Jediná vec - potreboval by som základnú dosku premiestniť do menšej skrinky, klasická PC bedňa je skutočná "krava" a zaberá neskutočne veľa miesta - preto som aj dlho otáľal s tým aby som to konečne vytiahol von a niekde i keď len na skúšku umiestnil. Dnes som proste už nevydržal a previedol som na stole dočasné a pritom veľké manévre. (Takže zase mám čo zháňať, mini bedňu.) Kompletný stroj + klávesnica + myška + 17" LCD monitor ktorý má v sebe reproduktory ma vyšiel na 30.- Euro čo je podľa mňa adekvátna cena, mini bedňa asi bude drahšia ... akurát doska nie je mini ITX, takže to nebude také jednoduché. Na počítači všetko funguje tak ako má, je tu aj napaľovačka CD ROM a DVD mechanika + Nero, možno to dokáže na najnižšej rýchlosti zápisu aj napaľovať - ale toto som neskúšal, nepotrebujem to. Ešte to fyzicky upraviť k obrazu svojmu a budem na výsosť spokojný.

Originál inštalačky WinME, Win98SE a W2000 mám aj s číslami, takže ak niekedy budem mať chuť - môžem ďalej experimentovať, i keď ... radu Win98 určite vynechám, do toho už nejdem.

Záver ?

Asi si tento programátor nechám, pod Windows vie toho prekvapivo veľa. A stále je to alternatíva pre Epromy  - ak by mi odišiel programátor TL866.

____________________________________________________

28.03.2022

Prikladám zoznam priamo podporovaných obvodov (stačí na to samotný programátor PREPROM-02), na konci textu je zoznam statických RAM ktoré dokáže priamo otestovať (bez ďalších podporných dosák):

PG02DEV_igi.txt (66,46 kb)


Zoznam všetkých podporovaných obvodov - pri použití dodatočných prídavných modulov s PREPROM-02:

PG02DEV.TXT (475,61 kb)

Tu je tých možných prídavných modulov neskutočne veľa, takže toto už znižuje v dnešnej dobe použitie na iné veci ako na napálenie Eprom na minimum. /Prídavné moduly sú ťažko dostupné - a ak sa v dnešnej dobe zoženú - a sú naozaj drahé./

___________________________________________________________________

Prvá časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Programator-PREPROM-02-Programmer-PREPROM-02.aspx

Tretia časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Programator-PREPROM-02-Programmer-PREPROM-02-Part-3-Ine-PC.aspx

____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: